AMETINIMETUSED, AUNIMETUSED

JOB TITLES, HONORARY TITLES

akadeemiline sekretär

Academic Secretary

allüksuse juhataja

head of subunit

analüüsi spetsialist

Analysis Specialist

arendustalituse spetsialist

Development Specialist

arst-residendid

medical residents

asendusliige

alternate member

assistent

Assistant

asutuse direktor

Director of Institution

audoktor

Honorary Doctor

auliige

Honorary Fellow

avatud ülikooli peaspetsialist

Senior Specialist for Open University

bakalaureuse- ja magistriõppe peaspetsialist, talituse juhataja

Senior Specialist for Bachelor's and Master's Studies, Head of Unit

dekaan

Dean

doktoriõppe peaspetsialist

Senior Specialist for Doctoral Studies

dotsent

Senior Lecturer

ekstern

external student

emeriitprofessor

Professor emeritus

erakorraline professor

Professor extraordinarius

Professor extraordinaria

erakorralised õppejõud ja teadustöötajad

extraordinary faculty members

(extraordinary teaching and research staff)

ERASMUSE koordinaator

Erasmus Co-ordinator

esindaja

Representative

haldusjuht, haldur, majahaldur

Building Superintendent

haridustehnoloog

Educational Technologist

haridustehnoloogia peaspetsialist

Senior Specialist for Educational Technology

infotöötaja

Information Specialist

instituudi juhataja

Head of Institute

juhtivteadur

Lead Research Fellow

jurist, õigusnõunik

Legal Counsel

karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talituse juhataja

Senior Specialist for Career and Psychological Counselling, Head of Unit

karjäärinõustamise spetsialist

Career Service Co-ordinator

keskkonnatehnoloogia valdkonna projektijuht

Project Manager for Environmental Projects

korraline professor

Professor in Ordinary, Professor

korralised õppejõud ja teadustöötajad

ordinary faculty members (ordinary teaching and research staff)

kvaliteedispetsialist

Quality Assurance Specialist

kvaliteedi peaspetsialist

Senior Specialist for Quality Assurance

kõrgkoolipedagoogika spetsialist

Tertiary Pedagogy Specialist

külalisteadur

Visiting Research Fellow

külalisõppejõud

Visiting Lecturer

lektor

Lecturer

osakonna juhataja (akadeemiline struktuur)

Head of Department

osakonna juhataja (haldus- ja tugistruktuur)

Head of Office

peaspetsialist

Senior Specialist

prodekaan

Vice-Dean

programmijuht

Programme Manager

projektijuht

Project Manager

projekti koordinaator

Project Coordinator

prorektor

Vice-Rector

rahvusvahelise koostöö juht

Head of International Cooperation

rahvusvahelise õppe peaspetsialist, talituse juhataja

Senior Specialist for International Studies, Head of Unit

rahvusvahelise turunduse peaspetsialist

Senior Specialist for International Marketing

rahvusvahelise suveülikooli programmijuht

International Summer University Programme Manager

regionaaltegevuse peaspetsialist

Senior Specialist for Regional Development

rektor

Rector

sekretär

Secretary

struktuuriüksuse juht

Head of Structural Unit

talitus (haldus- ja tugistruktuuri üksus)

unit, service (vastavalt töö iseloomule)

teadur

Research Fellow

teadusprorektori abi

Assistant to the Vice-Rector for Research

teadustalituse peaspetsialist, talituse juhataja

Senior Specialist for Research Development, Head of Unit

teadustöötajad

research staff, researchers

teadustalituse spetsialist

Research Officer

teadus-arendustöö valdkonna jurist

Legal Counsel for Research and Development

turundusspetsialist

Marketing Specialist

turunduse peaspetsialist

Senior Specialist for Marketing

tuutorite koordinaator

Tutor Co-ordinator

täienduskoolitustalituse juhataja

Head of Continuing Education Unit

täienduskoolituse peaspetsialist

Senior Specialist for Continuing Education

täienduskoolituse programmijuht

Continuing Education Programme Manager

TÜ Ida-Virumaa esindaja

UT Representative for Ida-Virumaa

vanemassistent

Senior Assistant

vanemteadur

Senior Research Fellow

vastutusala direktor

Area Director

vastuvõtu peaspetsialist, talituse juhataja

Senior Specialist for Student Admissions, Head of Unit

vastuvõtu spetsialist

Student Admissions Specialist

VÕTA projekti peaspetsialist

Senior Specialist for the Accreditation of Prior and Experiential Learning Project

ÕISi peaspetsialist, talituse juhataja

Senior Specialist for SIS, Head of Unit

ÕISi nõustaja

Study Information System Advisor

ÕISi spetsialist

Study Information System Specialist

õpetaja

Teacher

õppejõud

teaching staff  (university teachers, instructors)

õppejõud ja teadustöötajad

academic staff, faculty members (teaching and research staff)

õppekorralduse spetsialist

Academic Affairs Specialist

õppeprorektori abi

Assistant to the Vice Rector for Academic Affairs

õppetooli hoidja

Holder of Chair ad interim

õppetöö analüüsi spetsialist

Study Information Analysis Specialist

õppeülesande täitja

Adjunct Instructor (kasutatakse, kui ei ole teaduskraadi); Adjunct Lecturer (kasutatakse, kui on teaduskraad)

õppevaldkonna jurist

Legal counsel for Academic Affairs

üliõpilasnõustaja

Student Advisor

üliõpilasnõustaja (Põhja-Ameerika ülikoolid)

Educational Advisor for North American Universities

üliõpilaspsühholoog

Student Psychologist

üliõpilasvahetuse nõustaja

Student Exchange Co-ordinator

 

STRKTUURIÜKSUSED, OTSUSTUS-
ja NÕUANDVAD KOGUD

STRUCTURAL UNITS, DECISION-MAKING AND
ADVISORY BODIES

ajutine komisjon

ad hoc committee

akadeemiline komisjon

Academic Committee

akadeemiline struktuur

academic structure

akadeemilised struktuuriüksused

academic units

alaline komisjon

 standing committee

allüksus

subunit

arendustalitus

Development Unit

avatud ülikooli keskus

Open University Centre

eelarvekomisjon

Budget Committee

erakorraline istung

special session

haldus- ja tugistruktuur

administrative and support structure

instituut

institute

interdistsiplinaarne keskus

interdisciplinary centre

interdistsiplinaarne üksus

interdisciplinary unit

karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitus

Career and Psychological Counselling Service

keskus

centre

kolledž

college

korraline istung

regular session

kuratoorium

Advisory Board

lektoraat

division

nõuandev kogu

advisory body

nõukogu

council

nõukogu istung

council sitting

nõukogu esimees

Council Chair

osakond (teaduskonnas)

department

osakond (haldus- ja tugistruktuuri üksuses)

office

osakonna nõukogu

Department Council

otsustuskogu

decision-making body

regionaaltalitus

Regional Development Unit

struktuuriüksus

structural unit

talitus

unit, service

teaduskond

faculty

teadus- ja arenduskomisjon

Research and Development Committee

teadus- ja arendusosakond

Research and Development Office

teadustalitus

Research Unit

täienduskoolitustalitus

Continuing Education Unit

õppeinfosüsteemi talitus

Study Information System and Analysis Unit

õppekavaarendustalitus

Curriculum Development Unit

õppekomisjon

Academic Affairs Committee

õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus

Degree Studies and Quality Assurance Unit

õppeosakond

Academic Affairs Office

õppetool

Chair

ülikooli asutus

university institution

ülikooli nõukogu

University Council

ülikooli valitsus

University Board

üliõpilasesindus

Student Council

valimiskogu

electoral council

valimiskomisjon

election commission

vastuvõtutalitus

Student Admissions

välissuhete osakond

International Relations Office

välisüliõpilastalitus

International Student Service

 

ÕPPETOOLID JA LEKTORAADID

CHAIRS AND DIVISIONS

Usuteaduskond

Faculty of Theology

Kirikuloo õppetool

Chair of Church History

Süstemaatilise usuteaduse õppetool

Chair of Systematic Theology

Praktilise usuteaduse õppetool

Chair of Practical Theology

Uue Testamendi õppetool

Chair of New Testament Studies

Vana Testamendi ja semitistika õppetool

Chair of the Old Testament and Semitic Studies

Võrdleva usuteaduse õppetool

Chair of Comparative Religion

Luterliku usuteaduse õppetool

Chair of Lutheran Theology

Lähis-Ida vanade keelte ja kultuuride õppetool

Chair of Ancient Near Eastern Studies

Õigusteaduskond

Faculty of Law

Kriminaalõiguse õppetool

Chair of Criminal Law

Kriminoloogia õppetool

Chair of Criminology

Protsessiõiguse õppetool

Chair of Procedural Law

Riigi-ja haldusõiguse õppetool

Chair of Constitutional and Administrative Law

Võrdleva õigusteaduse õppetool

Chair of Comparative Jurisprudence

Rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Ühenduse õiguse lektoraat

Division of International and European Community Law

Õiguse ajaloo õppetool

Chair of Legal History

Keskkonnaõiguse õppetool

Chair of Environmental Law

Rahvusvahelise eraõiguse õppetool

Chair of International Private Law

Tsiviilõiguse õppetool

Chair of Civil Law

Töö-ja sotsiaalhooldusõiguse õppetool

Chair of Labour and Social Security Law

Arstiteaduskond

Faculty of Medicine

Anestesioloogia ja intensiivravi õppetool

Chair of Anaesthesiology and Intensive Care

Inimese anatoomia õppetool

Chair of Human Anatomy

Histoloogia ja embrüoloogia õppetool

Chair of Histology and Embryology

Kirurgilise anatoomia õppetool

Chair of Surgical Anatomy

Meditsiinilise biokeemia õppetool

Chair of Medical Biochemistry

Farmakognoosia ja farmaatsia organisatsiooni õppetool

Chair of Pharmacognosy and Pharmaceutical Management

Ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia õppetool

Chair of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics

Farmakoloogia õppetool

Chair of Pharmacology

Farmakoteraapia ja toksikoloogia õppetool

Chair of Pharmacotherapy and Toxicology

Kliinilise farmakoloogia õppetool

Chair of Clinical Pharmacology

Füsioloogia õppetool

Chair of Physiology

Radioloogia õppetool

Chair of Radiology

Hematoloogia-onkoloogia õppetool

Chair of Haematology and Oncology

Eksperimentaalse onkoloogia õppetool

Chair of Experimental Oncology

Kardioloogia õppetool

Chair of Cardiology

Kardiovaskulaar-ja torakaalkirurgia õppetool

Chair of Cardiovascular and Thoracic Surgery

Üldkirurgia õppetool

Chair of General Surgery

Kirurgiliste haiguste õppetool

Chair of Surgical Diseases

Otorinolarüngoloogia õppetool

Chair of Otorhinolaryngology

Pulmonoloogia ja ftisiaatria õppetool

Chair of Pulmonology

Pediaatria õppetool

Chair of Paediatrics

Meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia õppetool

Chair of Medical Microbiology and Virology

Inimese bioloogia ja geneetika õppetool

Chair of Human Biology and Genetics

Immunoloogia õppetool

Chair of Immunology

Patoloogilise füsioloogia õppetool

Chair of Pathological Physiology

Dermatoloogia ja veneroloogia õppetool

Chair of  Dermatology and Venerology

Neuroloogia õppetool

Chair of Neurology

Neurokirurgia õppetool

Chair of  Neurosurgery

Sünnitusabi ja günekoloogia õppetool

Chair of Obstetrics and Gynaecology

Patoloogilise anatoomia õppetool

Chair of Pathological Anatomy

Kohtuarstiteaduse õppetool

Chair of Forensic Medicine

Polikliiniku ja peremeditsiini õppetool

Chair of  Polyclinic  and Family Medicine

Psühhiaatria õppetool

Chair of Psychiatry

Oftalmoloogia õppetool

Chair of  Ophthalmology

Sisehaiguste õppetool

Chair of  Internal Medicine

Laboratoorse meditsiini õppetool

Chair of Laboratory Medicine

Infektsioonhaiguste õppetool

Chair of Contagious Diseases

Sisehaiguste propedeutika õppetool

Chair of Propaedeutics of Internal Medicine

Spordimeditsiini ja taastusravi õppetool

Chair of Sports Medicine and Rehabilitation

Stomatoloogia õppetool

Chair of Stomatology

Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool

Chair of Environmental and Occupational Health

Tervishoiukorralduse õppetool

Chair of Health Care Management

Epidemioloogia ja biostatistika õppetool

Chair of Epidemiology and Biostatistics

Tervise edendamise õppetool

Chair of Health Promotion

Tervishoiuökonoomika õppetool

Chair of Health Economics

Traumatoloogia ja ortopeedia õppetool

Chair of Traumatology and Orthopaedics

Filosoofiateaduskond

Faculty of Philosophy

Arheoloogia õppetool

Chair of Archaeology

Arhiivinduse õppetool

Chair of Archival Studies

Eesti ajaloo õppetool

Chair of Estonian History

Etnoloogia õppetool

Chair of Ethnology

Kunstiajaloo õppetool

Chair of Art History

Lähiajaloo õppetool

Chair of Contemporary History

Üldajaloo õppetool

Chair of General History

Eesti keele osakond

Department of Estonian

Eesti keele õppetool

Chair of Estonian Language

Eesti keele (võõrkeelena) õppetool

Chair of Estonian as a Foreign Language

Läänemeresoome keelte õppetool

Chair of Finnic Languages

Soome-ugri osakond

Department of Finno-Ugric Studies

Uurali keelte õppetool

Chair of Uralic Languages

Üldkeeleteaduse õppetool

Chair of General Linguistics

Eesti keele ajaloo ja murrete õppetool

Chair of the History and Dialects of Estonian Language

Filosoofia ajaloo õppetool

Chair of the History of Philosophy

Praktilise filosoofia õppetool

Chair of Practical Philosophy

Teadusfilosoofia õppetool

Chair of the Philosophy of Science

Inglise filoloogia õppetool

Chair of English Language and Literature

Klassikalise filoloogia õppetool

Chair of Classical Philology

Saksa filoloogia õppetool

Chair of German Language and Literature

Inglise keele lektoraat

Division of English

Saksa ja prantsuse keele lektoraat

Division of German and French

Eesti keele lektoraat

Division of Estonian

Vene keele lektoraat

Division of Russian

Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool

Chair of Estonian and Comparative Folklore

Maailmakirjanduse õppetool

Chair of Comparative Literature

Eesti kirjanduse õppetool

Chair of Estonian Literature

Teatriteaduse ja kirjandusteooria õppetool

Chair of Theatre Research and Literary Theory

Kirjanduse ja teatriteaduse osakond

Department of Literary and Theatre Studies

Maalikunsti õppetool

Chair of Painting

Muusika õppetool

Chair of Music

Slaavi filoloogia õppetool

Chair of Slavic Languages and Literature

Vene keele õppetool

Chair of Russian Language

Vene kirjanduse õppetool

Chair of Russian Literature

Bioloogia-geograafiateaduskond

Faculty of Biology and Geography

Botaanika õppetool

Chair of Botany

Mükoloogia õppetool

Chair of Mycology

Taimeökoloogia õppetool

Chair of Plant Ecology

Rakendusökoloogia õppetool

Chair of Applied Ecology

Geoinformaatika ja kartograafia õppetool

Chair of Geoinformatics and Cartography

Inimgeograafia õppetool

Chair of Human Geography

Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool

Chair of Physical Geography and Landscape Ecology

Geoloogia ja mineraloogia õppetool

Chair of Geology and Mineralogy

Paleontoloogia ja stratigraafia õppetool

Chair of Palaeontology and Stratigraphy

Rakendusgeoloogia õppetool

Chair of Applied Geology

Biotehnoloogia õppetool

Chair of Biotechnology

Evolutsioonilise bioloogia õppetool

Chair of Evolutionary Biology

Geneetika õppetool

Chair of Genetics

Mikrobioloogia ja viroloogia õppetool

Chair of Microbiology and Virology

Molekulaarbioloogia õppetool

Chair of Molecular Biology

Rakubioloogia õppetool

Chair of Cell Biology

Taimefüsioloogia õppetool

Chair of Plant Physiology

Üldise ja mikroobibiokeemia õppetool

Chair of General and Microbial Biochemistry

Bioinformaatika õppetool

Chair of Bioinformatics

Erizooloogia õppetool

Chair of Integrative Zoology

Ihtüoloogia ja kalanduse õppetool

Chair of Ichthyology and Fisheries

Loomaökoloogia õppetool

Chair of Animal Ecology

Üldzooloogia õppetool

Chair of General Zoology

Loodusteaduste didaktika lektoraat

Division of Natural Science Didactics

Füüsika-keemiateaduskond

Faculty of Physics and Chemistry

Optika ja spektroskoopia õppetool

Chair of Optics and Spectroscopy

Rakendusfüüsika õppetool

Chair of Applied Physics

Laineoptika õppetool

Chair of Wave Optics

Anorgaanilise keemia õppetool

Chair of Inorganic Chemistry

Füüsikalise keemia õppetool

Chair of Physical Chemistry

Kolloid-ja keskkonnakeemia õppetool

Chair of Colloidal and Environmental Chemistry

Elektrokeemia õppetool

Chair of Electrochemistry

Biogeofüüsika õppetool

Chair of Biogeophysics

Meteoroloogia õppetool

Chair of Meteorology

Keskkonnafüüsika õppetool

Chair of Environmental Physics

Analüütilise keemia õppetool

Chair of Analytical Chemistry

Keemilise füüsika õppetool

Chair of Chemical Physics

Teoreetilise keemia õppetool

Chair of Theoretical Chemistry

Korrastamata süsteemide füüsika õppetool

Chair of Disordered Systems Physics

Tahkisefüüsika õppetool

Chair of Solid State Physics

Orgaanilise keemia õppetool

Chair of Organic Chemistry

Bioorgaanilise keemia õppetool

Chair of Bioorganic Chemistry

Astrofüüsika õppetool

Chair of Astrophysics

Kosmoloogia õppetool

Chair of Cosmology

Statistilise füüsika ja kvantteooria õppetool

Chair of Statistical Physics and Quantum Theory

Väljateooria õppetool

Chair of Field Theory

Haridusteaduskond

Faculty of Education

Erivajaduste pedagoogika õppetool

Chair of Special Needs Education

Logopeedia ja õpiraskuste teooria õppetool

Chair of Theories of Learning Difficulties and Speech Development

Hariduskorralduse õppetool

Chair of Educational Management

Üldpedagoogika õppetool

Chair of General Paedagogy

Alus- ja alghariduse õppetool

Chair of Pre-school and Primary Education

Koolimuusika lektoraat

Division of School Music

Kehakultuuriteaduskond

Faculty of Exercise and Sport Sciences

Funktsionaalse morfoloogia õppetool

Chair of Functional Morphology

Spordifüsioloogia õppetool

Chair of Exercise Physiology

Kinesioloogia ja biomehaanika õppetool

Chair of Kinesiology and Biomechanics

Füsioteraapia lektoraat

Division of Physiotherapy

Tervisekasvatuse lektoraat

Division of Health Education

Spordipedagoogika õppetool

Chair of Sport Pedagogy

Kehalise kasvatuse lektoraat

Division of Physical Education

Spordi sotsiaalteaduste õppetool

Chair of Social Sciences in Sports

Treeninguõpetuse õppetool

Chair of Coaching

Spordialade didaktika lektoraat

Division of Sports Didactics

Majandusteaduskond

Faculty of Economics and Business Administration

Turunduse  õppetool

Chair of Marketing

Juhtimise õppetool

Chair of Management

Rahvusvahelise ettevõtluse õppetool

Chair of International Business

Majandusprotsesside juhtimise ja infosüsteemide lektoraat

Division of Business Process Management and Information Systems

Majandusarvestuse õppetool

Chair of Accounting

Raha ja panganduse õppetool

Chair of Money and Banking

Ärirahanduse ja investeeringute õppetool

Chair of Corporate Finance and Investments

Statistika õppetool

Chair of Statistics

Ökonomeetria õppetool

Chair of Econometrics

Majanduspoliitika õppetool

Chair of Economic Policy

Majandusteooria õppetool

Chair of Economic Theory

Välismajanduse õppetool

Chair of International Economics

Matemaatika-informaatikateaduskond

Faculty of Mathematics and Computer Science

Diskreetse matemaatika õppetool

Chair of Discrete Mathematics

Tarkvarasüsteemide õppetool

Chair of Software Systems

Informaatika didaktika õppetool

Chair of Didactics of Informatics

Teoreetilise informaatika õppetool

Chair of Theoretical Computer Science

Keeletehnoloogia õppetool

Chair of Speech Technology

Matemaatilise statistika õppetool

Chair of Mathematical Statistics

Tõenäosusteooria õppetool

Chair of Probability Theory

Algebra õppetool

Chair of Algebra

Geomeetria ja topoloogia õppetool

Chair of Geometry and Topology

Funktsionaalanalüüsi õppetool

Chair of Functional Analysis

Funktsiooniteooria õppetool

Chair of Function Theory

Matemaatika didaktika õppetool

Chair of Didactics of Mathematics

Matemaatilise analüüsi õppetool

Chair of Mathematical Analysis

Arvutusmeetodite õppetool

Chair of Numerical Methods

Diferentsiaal- ja integraalvõrrandite õppetool

Chair of Differential and Integral Equations

Optimaalse juhtimise õppetool

Chair of Optimal Control

Teoreetilise mehaanika õppetool

Chair of Theoretical Mechanics

Krüptograafia õppetool

Chair of Cryptography

Sotsiaalteaduskond

Faculty of Social Sciences

Avaliku halduse õppetool

Chair of Public Administration

Haldusjuhtimise õppetool

Chair of Public Management

Arengupsühholoogia õppetool

Chair of Developmental Psychology

Eksperimentaalpsühholoogia õppetool

Chair of Experimental Psychology

Psühhofüsioloogia õppetool

Chair of Psychophysiology

Üldpolitoloogia õppetool

Chair of General Political Science

Rahvusvaheliste suhete teooria õppetool

Chair of International Relations Theory

Balti poliitika õppetool

Chair of Baltic Politics

Semiootika õppetool

Chair of Semiotics

Sotsioloogia teooria ja ajaloo õppetool

Chair of the Theory and History of Sociology

Sotsiaalse analüüsi meetodite õppetool

Chair of Social Analysis Methods

Sotsiaalpoliitika õppetool

Chair of Social Policy

Eesti ajakirjanduse õppetool

Chair of Estonian Journalism

Meedia ja kommunikatsiooni õppetool

Chair of Media and Communication

Sotsiaalse kommunikatsiooni õppetool

Chair of Social Communication

Õigusinstituut

Institute of Law

Intellektuaalse omandi õppetool

Chair of Intellectual Property

Mereõiguse õppetool

Chair of the Law of the Sea and Maritime Law

Kognitiiv- ja õiguspsühholoogia õppetool

Chair of Cognitive and Forensic Psychology

Keelelektoraat

Division of Languages

TÜ Pärnu Kolledž

Pärnu College, University of Tartu

Ärijuhtimise lektoraat

Division of Business Administration

Turismi- ja hotelliettevõtluse lektoraat

Division of Tourism and Hotel Management

Sotsiaaltöö korralduse lektoraat

Division of Social Work Administration

TÜ Narva Kolledž

Narva College, University of Tartu

Ühiskonnateaduste lektoraat

Division of Civic Studies

Psühholoogia ja pedagoogika lektoraat

Division of Psychology and Paedagogy

Eesti keele ja kirjanduse lektoraat

Division of Estonian Language and Literature

Vene keele ja kirjanduse lektoraat

Division of Russian Language and Literature

Võõrkeelte lektoraat

Division of Foreign Languages

 

DOKUMENDID

DOCUMENTS

arengukava

Strategic Plan

asjaajamiseeskiri

Written Business Procedure Rules

kodukord (nõukogu)

Rules of Procedure

korraldus (rektori)

Directive

käskkiri (rektori)

Decree

määrus (nõukogu)

Regulation

otsus (nõukogu)

Resolution

põhikirjad (ülikooli asutuste)

Charters

põhimäärus

Constitutive Regulations

raamatupidamise sise-eeskiri

Internal Accounting Rules

statuudid (interdistsiplinaarsete keskuste)

Charters

töösisekorraeeskiri

Internal Work Procedure Rules

õigusakt (ülikooli)

university bylaw

õppeinfosüsteemi korralduse eeskiri

Rules Governing the Organisation of the Study Information System

õppekorralduseeskiri

Study Regulations

üliõpilaskonna põhikiri

Charter of the Student Body

 

ÜLDINE TERMINOLOOGIA

GENERAL TERMINOLOGY

akadeemiline puhkus

academic leave

arsti põhiõpe

basic medical studies

aruandlus

internal reporting

arvestus

pass/fail evaluation

avalik-õiguslik juriidiline isik

legal person in public law

bakalaureusetöö

Bachelor's thesis

bakalaureuseõpe

Bachelor's studies

diplomitöö

Diploma thesis

diplomiõpe

Diploma studies

doktoritöö

Doctoral thesis

doktoriõpe

Doctoral studies

eksmatrikuleerimine

deletion from matriculation register

ekstern

external student

immatrikuleerimine

matriculation

internatuur

internship

juhtimine

governance

kaugõpe

distance learning

kontroll (TÜ põhikirja VIII osa tähenduses)

audit, auditing

kutsekraad

professional degree

magistritöö

Master's thesis

magistriõpe

Master's studies

nominaalne õppeaeg

nominal period of study

osakoormusega õpe

part-time study

reimmatrikuleerimine

rematriculation

residentuur

residency

riiklik koolitustellimus

state-commissioned education

sihtfinantseeritavad teadusuuringud

targeted research projects

statsionaarne õpe

non-distance learning

teadus- ja arendustegevuse sihtfinantseerimine

targeted financing of research and development projects

teadus- ja kutsekraadid

research and applied degrees

teadusteema

research topic

tellimuslik teadus- ja arendustöö

contract research

täiendusõpe

continuing education

täiskoormusega õpe

full-time study

uurimis- ja arendustoetus

research and development grant

väljaarvamine

deletion from matriculation register

õpe

teaching and study (vastavalt kontekstile võib olla ka ainult 'teaching' või 'study'

õpetajakoolitus

teacher training

 

viimati muudetud 06.09.2007