Tartu Ülikool

Füüsika-keemiateaduskond

Füüsikaosakond

Keskkonnafüüsika instituut

 

 

Keskkonnafüüsika instituudi

1994. aasta õppe- ja teadustöö

A R U A N N E

 

 

Tartu

4. jaanuar 1995.a.

 


1. Sissejuhatus
2. Üldandmed
3. Finantseerimine
4. Õppetöö
5. Teadustöö
6. Väliskoostöö

1. Sissejuhatus

1994.a. oli keskkonnafüüsika instituudi esimene terviklik tööaasta. Instituut alustas aastat varasemate võlgade tõttu kärbitud eelarvega ja oli sunnitud osa personali koondama. Teaduskonna prodekaani poolt esitatud analüüs näitas, et keskkonnafüüsika instituut on füüsikaosakonnas õppekoosseisuga kõige halvemini kindlustatud ja osakonnasiseste proportsioonide normaliseerimiseks vajaks täiendavalt 3 õppejõu kohta. Abiõppepersonali osas on olukord veel halvem. Meil ei ole endapoolseid võimalusi ebaõigluse muutmiseks.

Keskkonnafüüsika eriala arendamist pärsib instituudi ruumiline lõhestatus: teaduslaboratoorium asub Tähe 4 õppehoonest eemal aadressil Narva mnt. 4. Ruumiline eraldatus ei võimalda efektiivselt kasutada olemasolevat laboratoorset baasi õppetöö edendamiseks ja raskendab ka Narva maanteel töötavate teadurite kaasamist töösse üliõpilastega. Ülikooli ruumikomisjon ja teaduskonna dekaan on instituudi avaldusi ja ettepanekuid arutades väljendanud mõistmist, kuid ei ole leidnud võimalusi instituudi avalduse rahuldamiseks ega ka pakkunud alternatiivseid lahendusi.

Eelnimetatud raskustest tingituna on instituudi areng 1994.a. jooksul olnud aeglasem kui soovitud. Edasiminekut võib siiski täheldada nii õppe- kui teadustöös. Õppetöö edusammudest võib nimetada keskkonnadosimeetria kursuse rakendumist ja magistriõppe tulemuslikkust: aasta jooksul kaitsesid magistrikraadi 4 magistriõppe lõpetajat ja nendele lisaks 4 instituudi töötajat. Instituut on tugevamalt rakendunud baashariduse andmisse: lisaks mehaanikakursusele on nüüd instituudi vastutusel ka molekulaarfüüsika kursus, mille õpetamisel kasutatakse näidetena ka keskkonnafüüsika probleeme. Erakordselt edukaks osutus 1994.a. õppevahendite avaldamisel: ilmus 4 hästi vormistatud üksikväljaannet. Siinkohal peab tänu avaldama Avatud Eesti Fondile trükikulude kandmise eest ja Eesti Merehariduskeskusele initsiatiivi ja koostöö eest.

 

Teadustöös on täheldatav edu uurimistoetuste saamisel. On jätkunud hea koostöö Kuopio ja Uppsala ülikoolidega ja süvenenud on koostöö Helsingi ülikooliga. On alustatud tulemuste publitseerimist kesksetes rahvusvahelistes ajakirjades. Tehtud töö annab lootust jõuda 1995.a. aruandeperioodiks praegusest paremate formaalsete näitajateni. Uut taset uurimistöö koordineerimisel ja finantseerimisel lubab asjaolu, et projekt EU-1268 “Koroonalahenduse poolt indutseeritud ioonide ja aerosooliosakeste produktsioon kõrgepingeliinide all”, mille täitmisest võtab osa Aeroelektrilaboratoorium (alaprojekti vastutav täitja H. Tammet), sai aasta lõpul esimesena Eesti osavõtul teostatavatest teadus- ja arendusprojektidest EUREKA staatuse.

 

 

2. Üldandmed.

2.1. Ôppetoolide loend.

1. Keskkonnafüüsika.

2. Dünaamiline meteoroloogia.

3. Biogeofüüsika.

Keskkonnafüüsika õppetooli autonoomseks osaks on ETF summadest finantseeritav aeroelektrilaboratoorium.

 

2.2. Ôppejôudude ja teadurite koosseis

Nimi

Ametikoht

Teaduskraad

Koormus

Märkused

1. Hannes Tammet

inst. juh., keskkonnafüüsika korr. prof.

dr (füüs-mat)

1.0

2. Tiit Nilson

biogeofüüsika korr. prof.

dr (geofüüs)

1.0

3. Rein Rõõm

dünaam. meteorol. korr. prof.

knd (füüs-mat

1.0

4. Kalju Eerme

dotsent

knd (füüs-mat)

0.25

5 Hanno Ohvril

dotsent

knd (füüs-mat)

1.0

6. Enn Realo

dotsent

knd (füüs-mat)

0.25

7. Eduard Tamm

dotsent

knd (füüs-mat)

1.0

8. Uno Veismann

dotsent

knd (füüs-mat)

0.25

9. Piia Post

lektor

filos dr (geofüüsika)

1.0

pikaajalises väliskomandeeringus

10. Vello Ross

lektor

knd (biol)

1.0

11. Kadri Land

assistent

-

0.5

pikaajaliselt palgata puhkusel

12. Jaan Salm

v-teadur

knd (füüs-mat)

1.0

13. Urmas Hõrrak

teadur

mag (füüsika)

1.0

14. Marko Kaasik

teadur

-

0.1

15. Ülle Kikas

teadur

mag (füüsika)

0.5

16. Reinhold Matisen

teadur

mag (füüsika)

1.0

17. Feliks Miller

teadur

mag (füüsika)

1.0

ETF grant

nr. 1205

18. Aadu Mirme

teadur

filos dr

(geofüüsika)

1.0

EÜ grant

19. Madis Noppel

teadur

knd (füüs-mat)

1.0

20. Tiia-Ene Parts

teadur, knd (keemia)

knd (keemia)

1.0

21. Aivo Reinart

teadur

0.5

ETF grant nr.616

Lisaks eeltoodule on ETA AAI direktsiooni poolt kinnitatud ühisõppetoolide täiendavad liikmed, kes juriidiliselt ei kuulu Tartu Ülikooli koosseisu.

Dünaamilise meteoroloogia õppetool:

Biogeofüüsika õppetool:

Külalisõppejõud:

Kimmo Ruosteenoja, PhD, Helsinki Ülikool (meteoroloogiakateeder), 18.04-27.04.1994.

 

 

2.3. Instituudi töötajate poolt kaitstud kraadid

Nimi

Amet

Töö pealkiri

Kaitsmise koht

Antud kraad

Reinhold MATISEN

teadur

"Õhuelektrilise aparatuuri töökindluse suurendamise võimaluste uurimine"

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

magister

füüsika alal

Ülle KIKAS

teadur

"Atmosfääri aerosooli spektrid Läänemere piirkonnas"

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

magister

füüsika alal

Feliks MILLER

teadur

"Õhu elektrijuhtivuse ja kergete aeroioonide kontsentratsiooni ning liikuvusspektri mõõtmisest

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

magister

füüsika alal

Urmas HÕRRAK

teadur

"Aeroioonide liikuvusspektrite mõõtmisest looduslikus õhus"

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

magister

füüsika alal

Aadu MIRME

teadur

”Electric Aerosol Spectrometry”

TÜ geofüüsika doktorinõukogu

filosoofiadoktor geofüüsikas

3. Finantseerimine.

3.1. 1994.a. kulud (tuh. kr.)

Finantseerimise allikas

Art. 1

Art. 5

Art. 12

HAR

179

31

32

TFB

180

19

19

TFG

30

28

24

VLG

75

330

81

Kokku:

464

408

156

Märkus: Kuna raamatupidamise lõppkokkuvõtted on tegemata, siis on kulutused esitatud hinnanguliselt nagu nad eeldatavalt peaks kujunema pärast aastakokkuvõtete tegemist.

3.2.

3.2.1. Uurimistoetused

International Science Foundation Grant No LQE000 “Empirical estimation of the role of air ionization in the formation of aerosol particles on the ground layer of the atmosphere”. 20 kUSD, sellest 1994.a. 120 000 EEK. Vastutav täitja – prof. H. Tammet.

Uurimistoetus $ 5300.- Kesk-Euroopa Ülikoolilt (G. Soros) teadusprojektile “Atmosfääri läbipaistvuse arvutamise meetod”, sellest 1994.a. 25 000 EEK. Vastutav täitja dots. H. Ohvril.

 

Uurimistoetused, mida instituut otseselt ei käsuta ja mis ei kajastu TÜ eelarves:

Avatud Eesti Fondi toetus projektile “Lihtsate õhu saastumise mõõtmiste võrk” (finantseeritakse Eesti Füüsika Seltsi kaudu). Vastutav täitja teadur Ü. Kikas.

CEC grant No ERBCIPDCT930049 (Supplementary Agreement to Contract No ERBEV5VCT920210): MOST, Mediterranean Oak Forests: Basis for Appropriate Protection Strategy; 40 kECU (1994-1995), sellest 1994.a. 222 500 EEK. Vastutav täitja prof. T. Nilson.

International Science Foundation Grant No LCY 000: U. Peterson, Causes and mechanisms of reflectance changes attributed to vegetation dynamics in northern temperate forest communities – 50 kUSD, sellest 1994.a. 615 000 EEK. Vastutav täitja teadur U. Peterson.

3.2.2. Stipendiumid ja stazheerimistoetused

Toetus Soome Kuopio Ülikooli Keskkonnateaduste Teaduskonnalt doktoriõppega seotud uurimistööks Kuopio Ülikoolis (komandeeringu päevaraha à 100 FIM 47 päeva eest + majutus- ja sõidukulud Soomes). Teadur Ü. Kikas.

TEMPUS Grant, 4200 ECU-t, stazheerimine, Department of Meteorology, University of Edinburgh (Scotland) – 01.02.- 28.04.1994. Dots. K. Eerme.

Stipendium (scholarship), finantseerimise allikas: The Research Council of Norway. Üldsumma: 10500 NOK (u. 18.900 EEK); The Norwegian Institute for Air Research (Norway) – 20.10. - 20.11.1994. Magistrant M. Kaasik.

Õppereis rahvusvaheliste kiirgusbaasjaamadega tutvumiseks, WMO toetus SF 3800.- + DM 4000.-. Department of Geography, ETH Zürich; World Radiation Center, Davos; Payerne Actinometric Station (Switzerland) – 02.03. - 04.04.1994. Meteorological Observatory of Potsdam, Meteorological Observatory, Lindenberg (Germany) – 05.04. - 01.05.1994. Van. teadur A. Kallis.

Stazheerimine, kohalik ülalpidamine (summad teadmata); Meteorological Office, Bracknell; University of Manchester, Institute of Science and Technology, Manchester, Imperial College, London (U.K.) – 11.09. - 30.09.1994. Van. teadur A. Kallis.

Doktorantuuri stipendium, summa teadmata, Uppsala University, Dept. of Hydrology (Sweden) – 25.01. - 24.12.1994. Teaduri kt. M. Mölder.

TEMPUS Grant IMG-EE-93-2022; 3530 ECU-t, stazheerimine; Department of Meteorology, Reading University, U.K. – 10.01. - 20.03.1994. Prof. R. Rõõm.

Stazheerimistoetus ECU 1780.- programmilt TEMPUS kuuajaliseks stazheerimiseks Granada Ülikoolis (Hispaania). Dots. H. Ohvril.

 

3.2.3. Reisitoetused.

Reisitoetus 1080.- FIM Soome Akadeemia poolt. Eesmärk: keskkonnaõpetuse programmidega tutvumine Kuopio Ülikoolis 4.04. - 10.04.94. Prof. H. Tammet.

Reisitoetus ca 3000 EEK Uppsala Ülikooli poolt. Eesmärk: koostöö Uppsala Ülikooli meteoroloogiainstituudiga 31.01 - 04.02.94. Prof. H. Tammet.

Reisitoetus ca 6000 EEK Soome Meteoroloogiainstituudi poolt. Eesmärk: koostöö geofüüsika osakonna ja Sodankylä vaatlusjaamaga 26.09. - 30.09.94. Prof. H. Tammet.

Reisitoetus ca 8000 EEK Uppsala Ülikooli poolt. Eesmärk: koostöö Uppsala Ülikooli meteoroloogiainstituudiga ülikoolidevahelise koostöölepingu raames 17.10-26.10.94. Prof. H. Tammet.

Reisitoetus 2100.- DM Saksa fondilt “Stabsabteilung Internationale Beziehungen, Kernforschungsanlage Karlsruhe”. Eesmärk – ühisuuringu projekti koostamine Duisburgi Ülikooli Elektrotehnika teaduskonna informatsioonitehnika osakonnaga (prof. H. Luck). Dots. Ed. Tamm.

Reisitoetus 1.655.- USD Avatud Eesti Fondilt (ISF) osavõtuks neljandast rahvusvahelisest aerosoolikonverentsist Los Angeleses (USA). Dots. Ed. Tamm.

Reisitoetus 1080.- FIM Soome Akadeemialt (Eesti TA Välisvahetuse Fondi kaudu) keskkonnaõpetuse korralduse, õppekava ja -programmidega tutvumiseks Kuopio Ülikoolis. Dots. Ed. Tamm.

Reisitoetus 1130.- USD Rahvusvaheliselt Teadusfondilt (ISF) osa võtuks konverentsist “Aerosoolid ja atmosfääri optika” Snowbird’is (USA, Utah).Toetus organiseerimiskomiteelt (750.- USD) ülalnimetatud konverentsi osavõtumaksuks ja osavõtuks konverentsijärgsest ekskursoonist Utah osariigi rahvusparkidesse. Teadur Ü. Kikas.

Reisitoetus FIM 1000.- Soome IHP komiteelt (Rahvusvaheline Hüdroloogiaprogramm) osalemiseks teaduskonverentsil Helsinkis. Dots. H. Ohvril.

Reisitoetus FIM 1110.- Soome Akadeemialt teadustööks Soome Meteoroloogia Instituudis. Dots. H. Ohvril

Reisitoetus FIM 1110.- Soome Akadeemialt teadustööks Soome Meteoroloogia Instituudis. Magistrant M. Arak.

 

3.3. ETF grandid teiste asutuste kaudu

ETF grandi nr. 166 (grandi hoidja O. Kärner ETA AAI-st) stazheerimistoetus: TEMPUSE grant IMG93-EE2012 ECU 1980.- – Department of Meteorology, University of Edinburgh, 4.04-2.05.1994. – Lektor P. Post.

ETF grandi nr. 1205 (grandi hoidja Rein Koch ETA Füüsika Instituudist) täitjatena on osalenud KKFI teadurid Feliks Miller ja Ülle Kikas ning dots. Eduard Tamm.

ETF grandi nr. 172 (grandi hoidja prof. R. Rõõm) täitjatena on osalenud magistrant A. Ülejõe ja nooremteadur P. Tisler .

ETF grandi nr. 186 (grandi hoidja prof. R. Rõõm) täitjana on osalenud magistrant M. Kaasik.

4. Õppetöö.

4.1. Põhiõpe.

4.1.1. Andmed 1993/94. õppeaastal antud ainepunktide (AP) kohta:

     

Antud ainepunkte

Kood

Aine nimetus

AP

Oma teadus-

konna üliõpilasi

Teiste teadus-kondade üliõpilasi

Kokku

aine-punkte

1FKKF.0101

Taimkatte kaugseire

2.0

4

-

8

2FKKF.0104

Juhuslike funktsioonide teooria

2.0

3

-

6

1FKKF.0201

Sissejuhatus geofüüsikasse

2.0

1

8

18

1FKKF.0202

Meteoroloogilised vaatlused ja aparatuur

1.0

4

-

4

1FKKF.0204

Keskkonnakaitse

2.0

9

-

18

1FKKF.0206

Üldmeteoroloogia

3.0

3

-

9

1FKKF.0207

Sünoptiline meteoroloogia I

1.0

3

-

3

1FKKF.0208

Vaatlusmeteoroloogia praktikum

1.0

4

-

4

1FKKF.0209

Meteoroloogia ja klimatoloogia

2.0

-

26

52

2FKKF.0210

Füüsikaline klimatoloogia

2.0

2

-

4

1FKKF.0211

Keskmise atmosfääri füüsika ja fotokeemia I

2.0

2

-

4

2FKKF.0212

Keskmise atmosfääri füüsika ja fotokeemia II

2.0

1

-

2

2FKKF.0213

Atmosfääridünaamika

2.0

1

-

2

1FKKF.0203

Atmosfääridünaamika alused

2.0

3

-

6

2FKKF.0214

Atmosfääri piirkihi füüsika

2.0

1

-

2

1FKKF.0301

Mehaanika (eesti ja vene k.)

5.5

38

-

209

1FKKF.0302

Molekulaarfüüsika (eesti k.)

5.5

28

-

154

1FKKF.0303

Mehaanika praktikum

1.5

20

-

30

1FKKF.0304

Molekulaarfüüsika praktikum

1.0

20

-

20

1FKKF.0305

Meditsiiniline füüsika

6.0

-

13

78

1FKKF.0306

Meditsiiniline füüsika

4.0

-

26

104

1FKKF.0307

Eksperimendi planeerimine ja analüüs

2.0

4

-

8

1FKKF.0308

Statistiline hüdromehaanika

1.0

3

-

3

1FKKF.0309

Kaugseire

2.0

6

-

12

1FKKF.0310

Kaugseire praktikum

1.0

6

4

10

1FKKF.0311

Atmosfäärioptika ja aktinomeetria

2.0

3

-

6

1FKKF.0312

Optilise kiirguse mõõtmine

1.0

2

-

2

1FKKF.0313

Õhukeemia

1.0

4

-

4

2FKKF.0314

Aerosoolifüüsika

2.0

2

-

4

1FKKF.0316

Sissejuhatus merefüüsikasse

2.0

11

-

22

1FKKF.0317

Meredünaamika

2.0

2

-

22

1FKKF.0319

Keskkonnadosimeetria

2.0

5

-

10

 

Füüsika (geogr. osak.)

2.0

25

-

50

 

Mitteelektriliste suuruste mõõtmine

2.0

2

-

4

 

Numbriline meteoroloogia

1.0

2

-

2

Kokku:

   

896

 

4.2. Magistriõpe.

4.2.1. Õppekursused

     

Antud ainepunkte

Kood

Aine nimetus

AP

Oma teadus-

konda

Väljapoole oma teadus-

konda

Kokku

2FKKF.0104

Juhuslike funktsioonide teooria

(A. Kuusk)

2

6

-

6

2FKKF.0210

Füüsikaline klimatoloogia (P. Post)

2

4

-

4

2FKKF.0212

Keskmise atmosfääri füüsika ja fotokeemia II (K. Eerme)

2

2

 

2

2FKKF.0213

Atmosfääridünaamika (R. Rõõm)

2

4

 

4

2FKKF.0214

Atmosfääri piirkihi füüsika

(M. Mölder)

2

2

 

2

2FKKF.0314

Aerosoolifüüsika (Ed. Tamm)

2

4

-

4

 

Numbriline meteoroloogia

(K. Ruosteenoja)

1

3

-

3

 

Mitteelektriliste suuruste mõõtm. (U. Veismann)

2

2

-

2

Kokku:

27

 

27

4.2.2. Magistrandide arv (seisuga 31.12.94) – 9

neist 1.a. magistrandid:

1. Üllar Lindmaa – keskkonnafüüsika (juhendaja prof. R. Rõõm).

2. Laur Mägi – keskkonnafüüsika (juhendaja Urmas Lips Eesti Mereinstituudist)

3. Marko Vana – keskkonnafüüsika (juhendaja dots. Ed. Tamm)

4. Oleg Okulov – keskkonnafüüsika (juhendaja dots. H. Ohvril)

2.a. magistrandid:

    1. Vladimir Babin – keskkonnafüüsika (juhendaja prof. H. Tammet).
    2. Anu Reinart – keskkonnafüüsika (juhendajad dots. H. Ohvril ja Eesti Mereinstituudi mereoptika töörühma juht Helgi Arst).
    3. Marko Kaasik – keskkonnafüüsika (juhendaja prof. R. Rõõm).

Akadeemilisel puhkusel on 2 magistranti (Anu Ülejõe, Margus Arak.).

1992.a. immatrikuleeritud magistrandide arv – 6

1994.a. immatrikuleeritud magistrandide arv – 4

Lõpetanute arv 1994.a. – 4

Väljalangenute arv 1994.a. – 1

 

4.2.3. Kaitstud tööd

Nimi

Töö pealkiri

Juhendaja

Kraadi nimetus

Kaitsmise koht

Üllar Rannik

"Pilvkatte mõjust lühilainelisele kiirgusväljale ja selle ajalisest muutlikkusest"

f.-m.k. O. Kärner

(AAI)

magister füüsika alal

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

Veljo Kimmel

"Tartu atmosfääriõhu seire kavandamine"

prof. H. Tammet

magister füüsika alal

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

Priit Tisler

"The quasi-geostrophic model of the atmosphere: a study of the accuracy of diagnostic relationships"

prof. R. Rõõm

magister füüsika alal

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

Raul Hindov

“Insolation Time Series”

f.-m.k. O. Kärner

(AAI)

magister füüsika alal

magistritööde kaitsmiskomisjon füüsika alal

 

4.3. Doktoriõpe.

4.3.2. Doktorantide arv (seisuga 31.12.94) – 4

neist 1.a. doktorant: Ülle Kikas - keskkonnafüüsika (juhendaja prof. H. Tammet).

2.a. doktorant: Tiit Kutser - keskkonnafüüsika (juhendaja PhD H. Arst, Eesti Mereinstituut).

3. a. doktorant: Aivo Reinart - keskkonnafüüsika (juhendaja prof. H.Tammet)

4. a. doktorant: Aare Luts - keskkonnafüüsika (juhendajad prof. H.Tammet ja J. Salm).

Lõpetanute arv 1994.a. – ei ole.

Väljalangenute arv – 1.

4.3.3. Kaitstud doktoritöid – doktorantide poolt ei ole.

5. Teadustöö

5.1. Üldandmed

Teadustöö projektide arv 13

Teadustöö teemade arv 4

Publikatsioonide arv 47

sh. monograafiad 0

muud teaduslikud üksikväljaanded 1

trükis avaldatud dissertatsioonid 1

muud üksikväljaanded 4

Current Contents’is hõlmatud teadusajakirja

või sellega võrdsed artiklid 9

artiklid muus teaduslikus kogumikus või ajakirjas 12

populaarteaduslikud ja publitsistlikud artiklid 7

rahvusvaheliste konverentside teesid 13

lokaalsete konverentside teesid 1

konverentsiettekannete arv 18

 

 

5.2. Teadustöö teemad ja projektid

Teema “Aerosooliosakeste ja laetud klastrite elektriliste liikuvuste ja mõõtmete spektromeetria”

Kestus: 01.01.1993 - 31.12.1997

Vastutav täitja: prof. H. Tammet

Täpsustati laetud klastrite liikuvuste ja mõõtmete vahelise seose teoreetilist mudelit. Koguti andmeid aerosooliosakeste mõõtmejaotuse ja kontsentratsiooni kohta troposfääris erinevates vaatluskohtades ja vaatlustingimustes. Jõuti uute üldistusteni atmosfääriaerosooli mõõtmejaotuse kujunemise seduspärasuste osas. Täiustati aerosoolispektromeetria aparatuuri. Arendati edasi ioon-indutseeritud nukleatsiooni teooriat. Koguti andmeid aeroioonide liikuvusspektrite kohta ja leiti uusi näiteid anomaalse ioon-indutseeritud nukleatsiooni kohta atmosfääris.

 

Teema “Atmosfääri dünaamika ning saastelevi analüüs ja prognoos”

Kestus: 01.01.1993 - 31.12.1997

Vatutav täitja: prof. R. Rõõm

Märkus: teemat täidetakse koos TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudiga.

On viidud lõpule temperatuuri ja aluspinna rõhku baasväljadena kasutava kvaasigeostroofilise mudeli loomine. Uue mudeli eelised on: 1) kasutab mõõtmistest saadavaid esmasuurusi dünaamiliste baasväljadena; 2) võimaldab tsüklogeneesi seisukohast olulise aluspinna rõhuvälja detailkäsitlust; 3) on formalismilt lihtne ja sobilik kasutamiseks meteoroloogia loengukursustes. M. Mölder on määranud karedusparameetrit piirkihi temperatuuri jaoks. Suuremad vertikaalgradiendid (0.7-1 kraadi kolmemeetrises kihis) on registreeritavad soise ala puhul, seejuures võib aluspind osutuda kuni 5 kraadi soojemaks õhust. K. Eerme on alustanud keskatmosfääri interaktiivse mudeli loomist, mis on tarvilik mõõdetud osooni koguhulga muutuste selgitamiseks.

 

Teema: “Eesti taimkatte optiline monitooring

Kestus: 01.01.1991 - 31.12.1995

Vastutav täitja: prof. T. Nilson

Märkus: teemat täidetakse koos TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudiga.

A. Kuusk töötas välja taimkatte heleduskoefitsiendi uue mudeli, milles taimestiku struktuuri vertikaalkoordinaadis kirjeldatakse Markovi ahelate teooria abil. Sisse toodud uuendus võimaldab senisest paremini kirjeldada taimkatte struktuuris esinevat korreleeruvust, mistõttu uue mudeli abil arvutatud heleduskoefitsientide nurkolenevused langevad mõõdetutega paremini kokku kui varasematel mudelitel. T. Nilson ja J. Ross kirjutasid tellimistööna ulatusliku ülevaate kiirguslevi probleemidest metsas ja eriti okasmetsas. Käsitluse aluseks on metsa struktuuri erinevate hierarhiatasemete kirjeldamine ühesuguse metoodika alusel. Ülevaade avaldatakse ühe peatükina 1995. a. Kluwer Academic Publishers poolt publitseeritavas raamatus.

 

Teema “Kristallide ja loodusobjektide gamma- ja Mössbaueri spektroskoopia”

Kestus: 01.01.1991 - 31.12.1997

Vastutav täitja: dots. E. Realo

Märkus: teemat täidetakse koos TA Füüsikainstituudiga.

Koguti andmeid looduslike ja tehislike radionukliidide kontsentratsiooni ja kiiritusdooside kohta Eestis arvestades Euroopa Komisjoni projekti JSP6. Võeti osa mõõtmis- ja analüüsimeetodite võrdlustestimisest. Määrati radionukliidide sadenemise ja migratsiooni kiirusi Virumaal.

 

Euroopa Ühenduse poolt finantseeritav teadusprojekt “Background Maritime Contribution to Atmospheric Pollution in Europa” (Merelise fooni panus atmosfääri saastatusse Euroopas).

Kestus: 01.08.1993 - 31.12.1994

Vastutav täitja: FDI dots. M. Fischer

KKFI-s varem välja töötatud originaalse laiapiirkonnalise aerosoolispektromeetri jaoks on projekteeritud ja ehitatud uus, Lääne elektroonikakomponentidel põhinev juhtimis- ja andmekogumissüsteem koos vastava tarkvaraga. Osaliselt on ümber ehitatud ka spektromeetri anduriplokk. Osa võetud kahest komplekssest atmosfääriprotsesside mõõteseeriast Iirimaal, Mace Head’i uurimisjaamas. Atmosfääriaerosooli mõõtmespektri neljakuulise, kümneminutilise sammuga registreeritud aegrea põhjal saadud tulemused on saanud kõrge hinnangu projekti osavõtjate seminar-nõupidamisel, need tulevad esitamisele Euroopa Geofüüsika Assotsiatsiooni kongressil Hamburgis 1995.a. aprillikuus.

 

ISF grandiga LGE000 finantseeritav teadusprojekt “Õhu ionisatsiooni osatähtsuse empiiriline hindamine aerosooliosakeste formeerumisel atmosfääri maapinnalähedases kihis”

Kestus: 01.07.1994 - 30.06.1995

Vastutav täitja: prof. H. Tammet

On kogutud andmeid õhu ionisatsiooni ja aerosooliosakeste formeerumise kohta Tahkuse vaatlusjaamas. Töö eksperimentaalosa huvides on ette valmistatud skaneeriv liikuvusspektromeeter. Teoreetiliselt on analüüsitud ioonide liikuvuse ja mõõtmete vahelist seost.

 

Kesk-Euroopa Ülikooli grandiga finantseeritav teadusprojekt “Atmosfääri läbipaistvuse arvutamise meetod”

Kestus: 1.05.1993 - 30.09.1994

Vastutav täitja: dots. H. Ohvril

Koostati arvutiprogrammid atmosfääri integraalse läbipaistvuskoefitsiendi arvutamiseks päikese otsekiirguse intensiivsuse põhjal. Arvutusskeem taandab välja Forbes’i efekti ning võimaldab samaaegselt arvutada Päikese kõrgusnurga, asimuudi, atmosfääri optilise paksuse Päikese suunas. Arvutiprogrammid on praegu kasutusel läbipaistvuste aegridade uurimisel.

ETF grandiga nr. 446 finantseeritav teadusprojekt “Atmosfääri läbipaistvuse regionaalne muutlikkus Eestis”

Kestus: 1.01.1994 - 31.12.1997

Vastutav täitja: dots. H. Ohvril

Keskkonnafüüsika instituudis koostatud arvutiprogrammide abil koostati atmosfääri läbipaistvuse aegrida Tiirikoja meteojaama jaoks. Algandmetena kasutati Tiirikojal mõõdetud Päikese otsekiirguse intensiivsusi aastatel 1956-1991. Tulemused kinnitasid atmosfääri läbipaistvuse pikaajalise kahanemise lõppemist aastast 1986 ning läbipaistvuse taastumist oletatavalt sõjaeelsele tasemele 1990-ndate aastate alguseks.

ETF grandiga nr. 616 finantseeritav teadusprojekt “Eesti õhubasseini aerosoolsaastatuse kaardistamine ja statistiline modelleerimine”.

Kestus: 1.01.1992 kuni 31.12.1995.

Vastutav täitja: dotsent E. Tamm

1994. aastal tehtud kolme mõõteseeria ja eelmisel aastal tehtud mõõteseeriate andmete töötlemisel on saadud õhu aerosoolkomponendi ööpäevaste ja ka sesoonsete muutuste hinnangud. Tuule suuna ja osakeste fraktsioonikontsentratsioonide alusel on identifitseeritud vaatluskohtade (Tõravere Observatoorium, Tahkuse küla Pärnumaal) ümbruse lähemad ja kaugemad saasteallikad. On konstrueeritud ja ehitatud süsteem ilmaparameetrite automaatmõõtmiseks, kasutades sama arvutit, mis juhib aerosoolspektromeetrit. Süsteem on praegu häälestamisel.

ETF grandiga nr. 617 finantseeritav teadusprojekt “Atmosfäärielektrilise elektroodefekti struktuuri mõõtmine nullpotentsiaaliga antennipinu abil”

Kestus: 01.01.1993 - 31.12.1994

Vastutav täitja: prof. H. Tammet

Töötati välja atmosfäärielektriliste antennide süsteemi teoreetiline mudel, mis arvestab nii maapinnalähedast kui antennilähedast elektroodefekti. Näidati võimalus elektroodefekti uurimiseks antennisüsteemi abil ja tehti mõõtmisi elektroodefekti struktuuri selgitamiseks.

ETF grandiga nr. 622 finantseeritav teadusprojekt “Atmosfääri gaaside ioon-indutseeritud nukleatsiooni kvantitatiivne uurimine”

Kestus: 1.01.1992 kuni 31.12.1995.

Vastutav täitja: van. teadur J. Salm.

Teoreetilises töös on edasi arendatud ioonidel moodustuvate nukleatsioonituumade Gibbsi vabaenergia arvutamise metoodikat. Täiustatud metoodikat on kasutatud ioonklastrite suurusspektrite arvutamisel erinevates tingimustes vee korral. Oluliselt on täpsustatud ioonklastrite masside (mõõtmete) ja liikuvuste vahelist seost. Laboratooriumis on jätkatud selliste ainete otsimist, mis väikese lisandina õhus tekitaks suhteliselt suuri ioonklastreid. Jätkus regulaarne aeroioonide liikuvusspektri mõõtmine looduslikes tingimustes (Tahkuse Monitooringulaboris). On registreeritud uusi anomaalselt kõrgeid keskmiste aeroioonide kontsentratsioone.

ETF grandiga nr. 172 finantseeritav teadusprojekt “Atmosfääri lokaaltsirkulatsiooni dünaamiline mudel mesomastaapsete protsesside ja saastelevi uurimiseks”.

Kestus: 01.01.1993 - 31.12.1995

Vastutav täitja: prof. R. Rõõm

On asutud looma (R. Rõõm, Ü. Lindmaa) mittehüdrostaatilist mesoskaala numbrilist mudelit (programmipaketti). Aluseks on võetud Readingi Ülikooli Meteoroloogia Instituudi mudel, milles täiendavalt filtreeritakse välised ujuvuslained. Töö toimub koostöös Readingi ja Lissaboni Ülikooli teadlastega ja meiepoolseks panuseks ongi lainete filtreerimise mehhanismi pakkumine ja numbriline realiseerimine.

ETF grandiga nr. 177 finantseeritav teadusprojekt “Päikese ultraviolettkiirguse mõõtmine maapinnal ja selle seostamine osooni hulgaga atmosfääris”

Kestus: 01.01.1992 - 31.12.1994

Vastutav täitja: dots. U. Veismann

Töötati välja meetod ja ehitati aparatuur Päikese ultraviolettkiirguse mõõtmiseks.

ETF grandiga nr. 186 finantseeritav teadusprojekt “Õhusaaste modelleerimine ja prognoos

Kestus: 01.01.1993 - 31.12.1995

Vastutav täitja: prof. R. Rõõm

M. Kaasik ja R. Rõõm on välja töötanud saastedifusiooni võrrandi numbrilise lahendusalgoritmi, mis kasutab kiiret Fourier teisendust horisontaalsuundades ja on kiire ja suure lahutusvõimega. M. Kaasik on võrrelnud (1993.a. loodud) mudelit AEROPOL analoogiliste mudelitega (CONCX, CONDEP) Norra Õhuuuringute Instituudis (NILU) ja saanud hea kooskõla. M. Kaasik on viinud läbi lumeproovide kogumise ja saasteainete määramise neis Kirde-Eesti regiooni jaoks. Analüüsid näitavad metsastel aladel 30-50 % saaste suurenemist võrreldes lagedate aladega.

ETF grandiga nr. 173 finantseeritav teadusprojekt “Metsakoosluste heleduskoefitsientide sesoonse ja suktsessioonidünaamika uurimine püsiproovialadel”

Kestus: 01.01.1986 - 31.12.1995

Vastutav täitja: teadur U. Peterson

U. Peterson jätkas 1986. a. raiesmikukooslustesse rajatud püsiproovialadel heleduskoefitsientide mõõtmisi. Erinevatel raiesmikel on proovilappe kokku 80. Tulemuseks on koosluste sesoonsed heleduskõverad, mille parameetrid ja kuju on seoses koosluse vanuse, struktuuri, kasvutingimuste ja produktiivsusega. Samadel proovilappidel tegid taimkatte kirjeldused botaanikud N. Ingerpuu ja H. Krall (TA ZBI).

ETF grandiga nr. 174 finantseeritav teadusprojekt “Kosmilise kaugseire võimaluste väljaselgitamine Eestimaa puistute takseerandmete hindamisel ja vastava monitooringusüsteemi loomisel”

Kestus: 01.01.1993 - 31.12.1995

Vastutav täitja: prof. T. Nilson

Programmipaketiga IDRISI töödeldi Landsat Thematic Mapperi ülesvõtet 28.05.1992 Järvselja ümbrusest. Digitaliseeriti Järvselja õppe-katsemajandi puistuplaan ja ühitati see satelliidi ülesvõttega. Ka õnnestus üle kanda IdRISI keskkonda Eesti Metsakorralduskeskuse poolt tehtud sama piirkonna metsatakseerimistulemused, mis koos satelliidiülesvõtetega moodustavad aluse loodavale geoinfosüsteemile.

ETF grandiga nr. 829 finantseeritav teadusprojekt “Eestimaa puistute okkamassi mõõtmine kaugseire ja maapealsete meetoditega”

Kestus: 01.01.1994 - 31.12.1995

Vastutav täitja: prof. T. Nilson

Koos EPMÜ Metsandusinstituudiga valiti Järvselja õppe-katsemajandi territooriumil 5 teise või kolmanda vanuseklassi männi puhtpuistut, milles igaühes valiti, langetati ja analüüsiti 12 mudelpuud. Mudelpuudel määrati okaste kuivmass. Samades puistutes mõõdeti metsa alla läbitunginud summaarset kiirgust AAI neljakanalilise välifotomeetriga. Samad puistud leiti üles satelliidiülesvõttel ja määrati nende vastavad Landsat TM heledused. Eesmärgiks on saada maapealsed hinnangud puistute okkamassile nii otseste mõõtmiste kui ka kaudsete optiliste meetoditega ning seostada need satelliidiinfoga.

 

 

5.3. Instituudi publikatsioonid

ÜKSIKVÄLJAANDED

Laigna, K., Ohvril, H.. Merefüüsika alused. Tallinn - Tartu, 1994, 227 lk.

Mirme, A. Electric aerosol spectrometry. Tartu, 1994, 129 lk.

Nilson, T. Metsade kaugseire alused. Tartu, Eesti Metsaamet, Eesti Põllumajandusülikool, Metsakorralduse Instituut, 1994, 160 lk.

Post, P. Füüsikaline klimatoloogia. Tartu, 1994, 128 lk.

Veismann, U. Keskkonna kaugsondeerimine. Tallinn, 1994, 191 lk.

1993.a. ilmunud, kuid 1993.a. aruandes kajastamata väljaanne:

Mölder, M. Parametrization of the Interaction Between the Atmosphere and the Land Surface by Means of Roughness Lengths. An Experimental Study Over Various Surfaces. Uppsala, Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. of Ecology and Environmental Research, 1993, No 57, 43 p.

 

ARTIKLID KESKSETES RAHVUSVAHELISTES AJAKIRJADES

Hõrrak, U., Iher, H., Luts, A., Salm, J., Tammet, H. Mobility spectrum of air ions at Tahkuse Observatory. Journal of. Geophysical Research, 1994, vol. 99, No D5, pp. 10697-10700.

Israelsson, S., Knudsen, E., Tammet, H. An experiment to examine the covariation of atmospheric electrical vertical currents at two separate stations. Journal of Atmospheric Electricity, 1994, vol. 14, No 1, pp. 63-73.

Kuusk, A. A multispectral canopy reflectance model. Remote Sensing of Environment, 1994, vol. 50, pp. 75-82.

Luts, A., Salm, J. Chemical composition of small atmospheric ions near the ground. Journal of Geophysical Research, 1994, vol. 99, D5, pp. 10781-10785.

Nilson, T., Peterson, U., Age dependence of forest reflectance: analysis of main driving factors. Remote Sensing of Environment, 1994, vol. 48, pp. 319-331.

Raunemaa, T., Kikas, Ü., Bernotas, T. Observation of submicron aerosol, black carbon and visibility degradation in remote area at temperature range from -24 to 20 ºC. Atmospheric Environment, 1994, vol. 28, No 5, pp. 865-871.

 

KONVERENTSITEESID KESKSETES RAHVUSVAHELISTES AJAKIRJADES

Ankilov, A., Baklanov, A., Colhoun, M., Enderle, K.-H., Filipovicova, D., Gras, J., Julanov, Yu., Lindner, A., Lushnikov, A.A., Majerowicz, A.E., Mavliev, R., McGovern, F., Mirme, A., O’Connor, T.C., Podzimek, J., Preining, O., Reischl, G.P., Rudolf, R., Sem, G., Szymanski, W.W., Tamm, E., Wagner, P.E., Winklmayr, W., Zagaynov, V. Workshop on intercomparison of condensation nuclei and aerosol particle counters, Vienna, 1993: an overview. Journal of Aerosol Science, 1994, vol. 25, pp. S533-S534.

Raunemaa, T., Kuuspalo, T., Mirme, A., Tamm, E., Kikas, Ü., Laine, V. Black carbon to aerosol characteristics in remote areas. Journal of Aerosol Science, 1994, vol. 25, pp. S131-S132.

Tammet, H. Concept of the particle size in the nanometer range. Journal of Aerosol Science, 1994, vol. 25, pp. S375-S376.

 

ARTIKLID TEADUSLIKES KOGUMIKES JA AJAKIRJADES

Jõgi, J., Koch, R., Realo, E. ja Realo, K. Radionukliidid Eesti pinnases ja kiirgusdoos 1. Tehnika ja Tootmine, 1994, nr. 9, lk. 14-16.

Jõgi, J., Koch, R., Realo, E. ja Realo, K. Radionukliidid Eesti pinnases ja kiirgusdoos 2. Tehnika ja Tootmine, 1994, nr. 10, lk. 15-17.

Kuusk, A., A multispectral canopy reflectance model. In: Proc. Sixth Int. Symp. Physical Measurements and Signatures in Remote Sensing, Paris, 1994, pp. 691-698.

Realo, E., Jõgi, J., Koch, R., Realo, K. Areal and Depth Distribution of Radiocaesium in Estonian Natural Soils. Proc. Estonian Acad. Sci. Ecol., 1994, 4, pp. 45-55.

Ross, J., Meinander, O. and Sulev, M. Spectral scattering properties of Scots pine shoots. In: IGARSS'94, August 8-12, 1994, Calif. Inst. Techn. Pasadena USA, 1994, vol. 2, pp. 1451-1454.

Ross, V. Phytometrical measurements of the structure of the willow forest. In: Willow vegetation filters for municipal wastewaters and sludges. A biological purification system. Proceedings of a study tour, conference and workshop in Sweden, 5-10 June 1994. Uppsala, 1994, pp. 199-204.

Rõõm, R. A Quasigeostrophic Model with Temperature and Ground Surface Pressure in the Role of Basic Fields. Proc. Estonian Acad. Sci. Phys. Math., 1994, vol. 43, pp. 102-117.

Veismann, U., Pehk, M., Kübarsepp, T. Standards for radiometric calibration of electro-optical devices in Estonia. In: Baltic Electronics Conference, Proc. of the 4th Biennial Conference, Tallinn, Oct 9-14. Tallinn, 1994, pp. 187-194.

Veismann, U., Min, M. Assurance of gain stability of spaceborne teleradiometers. In: Baltic Electronics Conference, Proc. of the 4th Biennial Conference, Tallinn, Oct 9-14. Tallinn, 1994, pp. 179-186.

Veismann, U., Kübarsepp, T. Fotomeetriasuuruste etalonid Eestis. Tehnika ja Tootmine, Tallinn, 1994, nr. 9, lk. 17-19.

1993.a. ilmunud, kuid 1993.a. aruandes kajastamata artiklid:

Nilson, T., Peterson, U., On the use of remote sensing in monitoring of forest development, In: Energy, Environment and Natural Resources Management in the Baltic Sea Region - 4th International Conference on System Analysis, Tallinn, Estonia, May 18-21, 1993 (eds. Ü. Mander, J. Fenger, T. Oja, M. Mikk) Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter. Copenhagen, 1993, vol. 653, pp. 247-255.

Veismann, U., Eerme, K., Tõnnisson, T., Avaste, O. Studying atmosphere by a method for remote sounding of Earth limb from the board of orbital stations. In: CIS Selected Papers: Photometry. SPIE Proceedings, Bellingham, 1993, vol. 2161, pp. 98-107.

 

POPULAARTEADUSLIKUD JA PUBLITSISTLIKUD ARTIKLID

Eerme, K. Helkivate ööpilvede saladused. Eesti Loodus, Tartru, 1994, 8, lk. 248-250.

Eerme, K. Atmosfääri koostis ja kliima. Eesti Loodus, Tartu, 1994, 12, lk.....

Kaasik, M. Lendtuhk Kirde-Eestis ja õhusaaste modelleerimine. Eesti Loodus, Tartu, 1994, 4, lk. 104-105.

Kallis, A. Kui nääriööl on puud härmas. “Postimees”, 01.01.1994.

Kallis, A. Põhjatuul on alati külm, puhugu ta või lõunast. “Postimees”, 22.03.1994.

Kallis, A. Kui müristab ja välku lööb. “Postimees”, 06.06.1994.

Kallis, A. Veidi kuumal teemal. “Postimees”, 02.08.1994.

 

RAHVUSVAHELISTE KONVERENTSIDE TEESID

Ankilov, A., Baklanov, A., Colhoun, M., Enderle, K.-H., Filipovicova, D., Gras, J., Julanov, Yu., Lindner, A., Lushnikov, A.A., Majerowicz, A.E., Mavliev, R., McGovern, F., Mirme, A., O’Connor, T.C., Podzimek, J., Preining, O., Reischl, G.P., Rudolf, R., Sem, G., Szymanski, W.W., Tamm, E., Wagner, P.E., Winklmayr, W., Zagaynov, V. Intercomparison of various methods for aerosol number concentration measurement: results of the Vienna workshop 1993. In: Fourth International Aerosol Conference, Aug.29 - Sept.2, 1994. Abstracts. Los Angeles, California, 1994, pp. 98-99.

Ankilov, A., Baklanov, A., Colhoun, M., Enderle, K.-H., Filipovicova, D., Gras, J., Julanov, Yu., Lindner, A., Lushnikov, A.A., Majerowicz, A.E., Mavliev, R., McGovern, F., Mirme, A., O’Connor, T.C., Podzimek, J., Preining, O., Reischl, G.P., Rudolf, R., Sem, G., Szymanski, W.W., Tamm, E., Wagner, P.E., Winklmayr, W., Zagaynov, V. Sensitivity of various counting methods for different particle sizes and compositions: results of the Vienna workshop 1993. In: Fourth International Aerosol Conference, Aug.29 - Sept.2, 1994. Abstracts. Los Angeles, California, 1994, pp. 375-376.

Haas, M., Realo, E. Inhomogeneous line broadening and time-dependent inelastic Mössbauer scattering under stepwise modulation. In: Nordic Workshop on Studies of Nano-Sized Structures by Use of Mössbauer Spectroscopy. Abstracts. Sandbjerg Gods, Sonderborg, Denmark, 5-7 September 1994, p. 15.

Jõgi, J., Käämbre, T., Realo, K., Realo, E. Determination of EFG at Fe sites in aligned powders of Y- and Eu-Ba-Cu-O superconductors. In: Nordic Workshop on Studies of Nano-Sized Structures by Use of Mössbauer Spectroscopy. Abstracts. Sandbjerg Gods, Sonderborg, Denmark, 5-7 September 1994, p. 26.

Jõgi, J., Koch, R., Realo, K., Realo, E. Radionuclides in soil and gamma dose-rates in Estonia. In: Abstracts of the 25th International Symposium Radiation Protection Physics. Dresden, 26-30. September 1994, II/1.

Kaasik. M. Air Pollution Transport and Deposition Model AEROPOL. In: Land and Soil Protection (ed. E. Nugis). Tallinn, 1994, pp. 222-232.

Kikas, Ü., Mirme, A. and Tamm, E. Application of wide-range electrical aerosol spectrometry in atmospheric aerosol research. In: Fourth International Aerosol Conference, Aug.29 - Sept.2, 1994. Abstracts. Los Angeles, California, 1994, pp. 1004-1005.

Raunemaa, T., Kuuspalo, K., Ålander, T., Mirme, A., Tamm, E., Laine, V. Black carbon to aerosol mass ratio in aerosol stability evaluation. In: Fourth International Aerosol Conference, Aug.29 - Sept.2, 1994. Abstracts. Los Angeles, California, 1994, pp. 1006-1007.

Realo, K., Jõgi, J., Realo, E. Releases of natural radionuclides from oil-shale power plants in Estonia. In: Abstracts of the 25th International Symposium Radiation Protection Physics, Dresden, 26-30. September 1994, PII/1.

Realo, K., Jõgi, J., Koch, R., Realo, E. Radiocaesium in Estonian soils. In: Abstracts of the 25th International Symposium Radiation Protection Physics, Dresden, 26-30. September 1994, II/2.

Veismann, U. Calibration of Radiometers for Remote Sensing of the Atmosphere from Space. In: 5th International Conference on Radiometry, Berlin, 19-21 September 1994. Program and Abstracts. Berlin, 1994, p. 47.

1993.a. ilmunud, kuid 1993.a. aruandes kajastamata teesid:

Mirme, A. Wide range particle size spectrometry and atmospheric pollution analysis. In: Proceedings of NORSAC’93. Third Nordic Symposium on Atmospheric Chemistry. Geilo, Norway, Norwegian Institute for Air Research, 1993, p. 34.

Raunemaa, T., Mirme, A. et al. Black carbon and aerosol characteristics near St. Petersburg region. In: AAAR Annual Meeting, Oak Brook, USA, October 1993. Oak Brook, USA, 1993.

 

KOHALIKE KONVERENTSIDE TEESID

Parts, T.-E. Õhu saastatus ja ioonid õhus. Eesti Füüsika Seltsi Aastaraamat 1993. Tartu, “Eesti Füüsika Selts”, 1994, lk. 105-113.

 

 

5.4. Konverentsid, seminarid jm.

5.4.1. Korraldatud konverentse:

Soome-Eesti hüdrosfääri õpetamise ja uurimise ühisseminar. Osavõtjate arv – 23, neist Soomest 7.

 

 

5.4.2. Konverentside ja seminaride ettekanded.

Ankilov, A., ..., Mirme, A., ..., Tamm, E., ..., Wagner, P.E., .... Workshop on intercomparison of condensation nuclei and aerosol particle counters, Vienna, 1993: an overview. – Ettekanne Euroopa Aerosoolikonverentsil Blois, Prantsusmaa, 30.05.94-2.06.94.

Ankilov, A., ..., Mirme, A., ..., Tamm, E., ..., Wagner, P.E.,.... Intercomparison of various methods for aerosol number concentration measurement: results of the Vienna workshop 1993. – Ettekanne IV rahvusvahelisel aerosoolikonverentsil Los Angeleses, USA, 29.08.-2.09.94.

Bizjak, M., Teran, E. (Sloveenia), Kikas, Ü., Peil, I. (Eesti), Hansen, A.D.A., Rockwell, D. (USA). Atmospheric Soot Measuring Network as a Part of Ecological Education program in Slovenia and Estonia. – Ette kantud (A.D.A. Hansen) rahvusvahelisel konverentsil “Carbonaceons Particles in the Atmosphere”, Berkeley, California, USA, Aug. 1994.

Haas, M., Realo, E. Inhomogeneous line broadening and time dependent inelastic Mössbauer scattering under stepwise modulation. – Suuline ettekanne konverentsil “Nordic Workshop on Studies of Nano-Sized Structures by Use of Mössbauer Spectroscopy”, Sandbjerg Gods, Sonderborg, Denmark, 5-7 September 1994.

Jõgi, J., Käämbre, T., Realo, K., Realo, E. Determination of EFG at Fe sites in aligned powders of Y- and Eu-Ba-Cu-O superconductors. – Suuline ettekanne konverentsil “Nordic Workshop on Studies of Nano-Sized Structures by Use of Mössbauer Spectroscopy”, Sandbjerg Gods, Sonderborg, Denmark, 5-7 September 1994.

Kikas, Ü., Fischer, M., Mirme, A., Tamm, E. Application of wide-range electrical aerosol spectrometry in atmospheric aerosol research. – Ettekanne IV rahvusvahelisel aerosoolikonverentsil Los Angeleses, USA, 29.08.94-2.09.94.

Kikas, Ü., Mirme, A., Tamm, E. and Raunemaa T. (Soome). Statistical Characteristics of Aerosol in Baltic Sea Region. – Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil “Aerosols and Atmospheric Optics”, Snowbird, Utah, 26-30.09.94.

Kuusk, A., A multispectral canopy reflectance model, Sixth International Symposium, Physical Measurements and Signatures in Remote Sensing, Val d'Isere, France, 01. 1994.

Nilson, T., Modelling of successional reflectance changes of forest ecosystems, Seminar at the Centre d'Ecologie Fonctionelle et Evolutive - CNRS, Montpellier, France, 5.07. 1994.

Nilson, T., Partitioning and structure: some optimum control problems, A Joint Workshop on Modelling Short Rotation Forestry, Uppsala, Sweden, 24.10-28.10.1994

Nilson, T., Remote sensing of Estonian forests: situation and perspectives, The Forestry Conference of Estonian Agricultural University, Tartu, 3.11.1994

Raunemaa, T., Kuuspalo, K., Ålander, T., Mirme, A., Tamm, E., Laine, V. Black carbon to aerosol mass ratio in serosol stability evaluation. – Ettekanne IV rahvusvahelisel aerosoolikonverentsil Los Angeleses, USA, 29.08.94-2.09.94.

Realo, E. Natural and artificial radionuclides and external exposure in Estonia. – Suuline ettekanne konverentsil “The European Commission JSP6 Meeting of the European Atlas of Radioactive Comtamination and External Exposure, Brussels, 21 April 1994.

Tamm, E. Wide-range electrical aerosol spectrometry and its applications. – Ettekanne Duisburgi Ülikooli informatsioonitehnika osakonna teadusseminaril Duisburgis, Saksamaa Liitvabariigis, 20.06.94.

H. Tammet. Size-mobility relation for air ions. Institute for High Voltage Research. Uppsala, 19.10.94, 10:15-11:45.

H. Tammet. Size-mobility relation for air ions. Department of Meteorology, Uppsala University. 24.10.94, 12:00-13:00.

H. Tammet. Electrical methods of aerosol measurements. Royal Institute of Technology, Stockholm. 27.10.94, 12:00-14:00.

H. Tammet. Atmospheric electricity as an environmental factor and indicator. Finnish Meteorological Institute, Helsinki. 28.10.94, 14:15-15:30.

 

6. Väliskoostöö.

6.2. Töötajad rahvusvahelistes organisatsioonides.

Eesti on kolmandat aastat IUGG täisliige Eesti TA isikus. TA juures tegutseb koordineeriva organina Eesti Geofüüsika Komitee, mille esimeheks on hetkel R. Rõõm, IAGA korrespondentliikmeks (rahvuslikuks korrespondendiks, kontaktisikuks) on K. Eerme.

Ed. Tamm on Aerosolitutkimusseura – Soome Aerosooliteaduse Assotsiatsiooni (Finnish Association for Aerosol Science) välisliige.

Peakorteri aadress: c/o Technical Research Centre of Finland, Aerosol Technology Group, P.O. Box 21401, FIN-02044 VTT, Finland.

Telefon: +358-(9)0-4561. Fax: +358-(9)0-4567021.

(Ülikoolist teisi liikmeid pole.)

Ed. Tamm on Leedus väljaantava rahvusvahelise ajakirja “Atmospheric Physics” – “Atmosfäärifüüsika” toimetuskollegiumi liige.

Toimetuse aadress: Institute of Physics, A. Goðtauto 12, 2001 Vilnius, Lithuania.

Telefon: +3702-621058. Fax: +3702-617070.

(Ülikoolist teisi liikmeid pole.)

H. Tammet on Rahvusvahelise Atmosfäärielektrikomisjoni liige (International Commission on Atmospheric Electricity, ICAE).

Aadress: Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sci., MIT, Cambridge, MA 02 139, USA. Telefon: +1 617 2532459, Fax: +1 617 2536208. (Ülikoolist teisi liikmeid pole.)

H. Tammet on Ameerika Biomeditsiinilise Klimatoloogia Instituudi auliige (American Institute of Biomedical Climatology, AIBC).

Aadress : 1023 Welsh Road, Philadelphia, PA 19115, USA.

Telefon: +1 215 6738368. (Ülikoolist teisi liikmeid pole.)

U. Veismann kuulub Rahvusvahelisse Astronoomialiitu (International Astronomical Union, IAU).

Aadress: 98 bs Boulevard Arago, 75014 Paris, France. Fax: 33 1 40512100.

 

 

 

Instituudi juhataja H. Tammet

4. jaanuar 1995.a.