Tartu Ülikool

Füüsika-keemiateaduskond

Keskkonnafüüsika instituut

(FKKF)

2000. A. TEADUSTEGEVUSE ARUANNE

Koostaja: instituudi juhataja prof. Hannes Tammet

Tartu 2001

II. FKKF teadus- ja arendustegevus 2000. a.

a) Teadustegevuse põhisuunad

Keskkonnafüüsika instituudi teadustegevus on suunatud atmosfääriõhu kui elukeskkonna kvaliteeti määravate füüsikaliste protsesside uurimisele ja õhu kvaliteedi seisukohalt informatiivsete füüsikaliste mõõtmiste meetodite arendamisele. Tähtsaim uurimisobjekt on atmosfääriaerosool, mis kannab atmosfääris saasteaineid ja mille evolutsiooniprotsessid mõjustavad saasteainete levimist ja atmosfäärist väljasadestumist. Aerosooliuuringute elektriliste meetodite kõrval on uurimisobjektiks ka atmosfääriaerosooli poolt mõjutatud kiirguskliima.

 

b) Üldine hinnang oma teadus- ja arendustegevusele

Instituudi kollektiiv on oskuslikult kasutanud enda teaduslikku kvalifikatsiooni ja kogemust, mis olid heaks eelduseks kõigepealt elektriliste protsesside uurimisele aerosoolides ning füüsikalise aerosoolianalüüsi elektriliste meetodite arendamisele. Teadus- ja arendustegevus on 2000. a. kulgenud kavakohaselt ning mõõdukalt tulemuslikult.

 

c) Toimunud olulisemad sündmused teadus- ja arendustegevuses

Instituudi teadus- ja arendustegevus on pidev protsess, milles tulemusi ei looda sündmuste kaupa, vaid igapäevases töös.

 

d) Olulisemad teadusteemad:

Atmosfääriaerosooli füüsikaline uurimine aerosooli mõõtmespektri ja aeroioonide liikuvusspektri aegridade baasil.

Atmosfääriaerosooli mõõtmespektri formeerumise uurimine.

Nanomeeteraerosooli ja aeroioonide liikuvusspektromeetria lahutusvõime parandamine.

Elektrilise aerosoolispektromeetri arendustöö.

Klasterioonide (potentsiaalsete kondensatsioonituumade) keemilise koostise ja struktuuri uurimine.

Atmosfääri aerosooli ülipeene fraktsiooni elektriliste karakteristikute uurimine linna- ja maaõhus.

Peente ja ülipeente aerosooliosakeste ekspositsiooni ja riski hinnangud keskkonnaõhus.

Väävelhappe ja vee aurude segu nukleatsiooniteooria täpsustamine.

Atmosfääriaerosooli uurimine päikesekiirguse vaatluste baasil.

Atmosfääri tsirkulatsiooni klimatoloogiline modelleerimine Eesti andmetel.

Loodusliku ultraviolettkiirguse kui keskkonnafaktori uurimine.

Ülemaailmse keskkonnaprogrammi GLOBE realiseerimine.

 

e) Teadustegevuse mahu proportsionaalne jaotus

Protsentuaalne jaotus

Alusuuring

Rakendusuuring

Arendustöö

Kokku

66%

4%

30%

Sihtfinantseerimine

90%

0%

10%

ETF

83%

7%

10%

EIF

0%

0%

100%

Lep. töö, Eesti

0%

0%

0%

Lep. töö, rahvusvaheline

25%

75%

0%

 

 

III. FKKF teadus ja arendustegevuse tulemused

 

1. Sihtfinantseeritav teema

 

Atmosfääriaerosooli füüsikalise analüüsi meetodite arendamine ja rakendamine Eesti keskkonnaseisundi uurimiseks

Number: TFKKF0070

Töögrupi juht: Hannes Tammet

Kestvus: 01.01.1997. – 31.12.2001.

Annotatsioon:

Näidati, et atmosfääriaerosooli tekkepuhangud esinevad arktiliste antitsüklonaalsete õhumasside sissetungi korral sünkroonselt suurtel territooriumitel. Täiendati väävelhappel toimuva nukleatsiooni teooriat. Koostati atmosfääri aerosoolsete ioonide statistiline klassifikatsioon ja statistiline mudel. Leidis kinnitust hüpotees ioonindutseeritud nukleatsiooni tähtsusest osakeste tekkel atmosfääris. Näidati aerosooli elektrilise sadestumise tähtsust atmosfääris. Täiustati aerosoolispektromeetri matemaatilist mudelit ja kalibratsiooni meetodit. Arendati edasi liikuvusanalüsaatori difusioonmoonutuste teooriat. Näidati, et läbisegatud piirikihi korral esindavad maapealsed mõõtmised küllalt hästi kogu aerosooli vertikaalsammast piirikihi ulatuses.

 

2. Eesti Teadusfondi poolt finantseeritavad teadustööd

 

2.1. Nanomeeterdiapasooni aerosooli tekke ja selle mõõtmespektri dünaamika uurimine atmosfääris

Number: GFKKF3903

Töögrupi juht: Eduard Tamm

Kestvus: 01.01.1999. – 31.12.2002.

Annotatsioon:

Moderniseeriti aerosoolispektromeetria aparatuuri ja mõõtmismetoodikat. Tahkusel, Pärnus ja Hyytiäläs (Soome) mõõdeti sünkroonselt aerosoolispektreid, aeroioonide liikuvusspektreid ja atmosfääriõhu parameetreid. Tulemused kinnitavad, et nanoosakeste ja keskmiste aeroioonide puhangud esinevad arktilise õhu frondi taga pärast külmi temperatuuriinversiooniga öid. Saadi akumulatsioonimoodi osakeste kontsentratsiooni mõõtetulemuste representatiivsuse ala mõõtmete hinnang tuule suunas ja sellega risti, mida saab kasutada seirejaamade võrgu planeerimisel. Näidati, et maapealsed aerosoolimõõtmised annavad informatsiooni kiirguskliima uurimiseks.. Tuletati osaliselt enesekooskõlaline väävelhappe-vee klastrite suurusjaotus.

2.2. Atmosfääri aerosooli ülipeene fraktsiooni elektriliste karakteristikute uurimine linna- ja maaõhus

Number: GFKKF3326

Töögrupi juht: Jaan Salm

Kestvus: 01.01.1998. – 31.12.2000.

Annotatsioon:

Euroopa Liidu projektiga BIOFOR ja Helsingi Ülikooli projektiga ESUP koostöös Hyytiäläs tehtud atmosfäärifüüsikalised mõõtmised ning sünkroonsed mõõtmised Tahkuse Õhuseirejaamas võimaldasid avastada keskmiste ioonide puhangute seaduspärasusi. Õnnestus luua mudel, mis olulistes joontes kirjeldab Nagato ja Ogawa poolt mõõdetud ca 0.01–10 s vanuste ioonide evolutsiooni. Tartus tehtud kompleksmõõtmiste tulemuste analüüsi teel selgitati linnaaerosooli käitumise seaduspärasusi laias osakeste läbimõõtude vahemikus 3 nm kuni 10 µm. Elektrilise sadestumise uurimise tulemusena näidati, et loodusliku atmosfäärielektrilise välja mõju aerosooliosakeste sadestumisele on olulisem kui seni arvatu.

 

2.3. Atmosfääri muutlike komponentide ja nende varieeruvuse uurimine optilise sondeerimise meetodil

Number: GFKKF4140

Töögrupi juht: Hanno Ohvril

Kestvus: 01.01.2000. – 31.12.2003.

Annotatsioon:

Lähtudes päikesespektri uutest mõõtmistest ja täpsematest andmetest atmosfääri koostise kohta, on täpsustatud ideaalse atmosfääri läbipaistvusparameetreid Eesti jaoks. Varieerides mudelis O3 ja stratosfääri NO2 sisaldust, on leitud piirväärtused ideaalse atmosfääri nõrgestamiskoefitsiendile, läbitavusele, Bouguer’ läbipaistvuskoefitsiendile ja optilisele paksusele. Näidati, et O3 ja NO2 varieerimine muudab Päikese otsekiirguse läbitulekut Eesti kohal olevast normaalrõhulisest ideaalsest atmosfäärist kuni 0.42%. Nimetatud tulemus vajab arvesse võtmist atmosfääri suure täpsusega energeetilistes ja klimatoloogilistes uuringutes.

 

3. Eesti Innovatsioonifondi poolt finantseeritav arendustöö

 

Elektriline aerosoolispektromeeter

Number: IFKKF04298

Töögrupi juht: Eduard Tamm

Kestvus: 26.11.1999. – 31.12.2000.

Annotatsioon:

Loodi programm paljukanalilise aerosoolispektromeetri optimiseerimiseks eksperimentaalse kalibratsiooni tulemuste alusel. Täiustatud aerosoolispektromeetrite eksperimentaalse kalibratsiooni seadmete kompleksi: projekteeriti ja ehitati nanoosakeste generaator ja elektriline separaator, monodisperssete osakeste häälestatav generaator ja valitavate parameetritega lognormaalse jaotusega polüdispersse aerosooli generaator. Võeti kasutusele optiline aerosoolispektromeeter (mõõtepiirkond 0.1 - 2 mkm). Eelmisel aastal projekteeritud ja ehitatud uus EAS kalibreeriti nii TÜ keskkonnafüüsika instituudi laboris eelkirjeldatud seadmekompleksi abil kui ka Helsinki Ülikooli füüsikateaduskonna aerosoolilaboris.

 

4. Rahvusvaheliste organisatsioonide poolt finantseeritavad teadus- ja arendustöö

Peente ja ülipeente aerosooliosakeste ekspositsiooni ja riski hinnangud keskkonnaõhus

Number: VFKKF02998

Töögrupi juht: Aadu Mirme

Kestvus: 30.04.1998. – 31.10.2000.

Annotatsioon:

Elektrilise aerosoolispektromeetriga (EAS) Helsingi kesklinnas mõõdetud aerosoolispektreid võrreldi teiste seadmete abil saadud mõõtmistulemustega. Täpsustati EAS kasutamise ja kaliibrimise metoodikat. Koostati kokkuvõte mõõtmistulemustest, mida analüüsitakse koostöös Soome teadlastega.

 

6. Publikatsioonid

Instituudi 2000. a. ilmunud publikatsioonide nimekiri on sisestatud TÜ teadusinfosüsteemi.

 

Artiklid

Üksikväljaanded

Muud

Kokku

CC

A1A

A1

A2

A3

A4

R1

R2

R3

R4

Mag

Dok

Pat

 

13

0

7

23

1

0

0

1

0

0

1

2

0

48

 

 

7. Instituudi poolt korraldatud seminarid/konverentsid/workshopid

 

Nimetus

Toimumise

Koht

Toimumise aeg

Osalejate arv

Rahvusvaheline
/vabariiklik

Peakorraldaja

Helsingi ja Tartu Ülikoolide aerosoolifüüsika seminar

Tartu

jaanuar 2000

22

rahvusvaheline

TÜ FKKF, Jaan Salm

Üleriigiline õpilaste keskkonnakonverents

Rõngu

aprill 2000

95

vabariiklik

EV haridusministeerium, TÜ FKKF, Ü. Kikas

GLOBE õppelaager

Kääriku

august 2000

110

vabariiklik

GLOBE programm Eestis, TÜ FKKF, Ü. Kikas

Eesti-Norra koostöö keskkonnahariduses

Sagadi

september 2000

80

rahvusvaheline

GLOBE programm Eestis ja Norras, TÜ FKKF, Ü. Kikas

 

 

 

8. Ettekanded seminaridel ja konverentsidel

Ettekanne

Seminar/konverents, kus ettekanne toimus

Pealkiri

Suuline
stendil

Autorid

Nimetus

Toimumise koht

Toimumise aeg

Korraldav organisatsioon

Osalejate arv

Mean bone marrow doses and leukaemia risk in radiotherapy of prostate cancer

stendil

Gershkevitsh, E, Rosenberg, I, Dearnaley, D.P, Trott, K-R.

19th annual ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) meeting

Istanbul, Türgi

19–23.09.2000

ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology)

2000

Bursts of charged nanometer particles in atmospheric air

suuline

Hõrrak, U.

Helsingi ja Tartu Ülikoolide aerosooliseminar

Tartu

31.01.2000

Helsingi Ülikool ja Tartu Ülikool

20

Application of snow water chemical analyses for air quality model validation and monitoring: the Estonian experience

suuline

Kaasik, M., Kaasik, H.

Third meeting of the NATO/CCMS Pilot Study Regional/Transboundary Transport of Air Pollution

Halkidiki, Kreeka

5–6.10.2000

NATO Committee on the Challenges of Modern Society

15

GLOBE Learning expeditions - an important element for follow-up training of teachers and students

suuline

Kikas, Ü.

Fifth Annual GLOBE Conference

Annapolis Maryland, U.S.A

14–22.07.2000

GLOBE programm

200

Reaalainete ja keskkonnaõpetuse integreerimisest

suuline

Kikas, Ü.

Reaalained ja uus õppekava

Tartu

27.-28.10.2000

Tartu Ülikool

150

School network of airborne soot measurements, an experience in Estonia

suuline

Kikas, Ü.

Symposium Air pollution in Education

Santorini, Greece

8.-9..09.2000

Ateena Ülikool

50

Impact of the boundary layer aerosol size distribution on the UV irradiance in coastal area

suuline

Kikas, Ü.,
Reinart A.,
Vaht, M.

Conference on Visibility, Aerosols and Atmospheric Physics

Viin, Austria

11–16.09.2000

Viini Ülikool, Gesellshaft für Aerosolforshung

75

Atmosfääri aerosooli mõjust ultraviolettkiirgusele Pärnus

suuline

Kikas, Ü.,
Reinart, A.,
Vaht, M.,
Veismann, U.

Atmosfäär, inimene, ultraviolettkiirgus

Pärnu

8.09.2000

Keskkonnaministeerium

40

Long-term ground based data of ozone and temperature at northern high latitudes

suuline

Kivi, R.

Polar Vortex Change project Final meeting

Gerlin, Germany

25.-26.05.2000

Institut fuer Meteorologie Freie Universitaet Berlin

30

Observations of PSC Type II over Northern Finland

suuline

Kivi, R.

KIK project meeting

Luosto, Finland

29.-30.03.2000

Finnish Meteorological Institute

30

Ice PSCs above northern Finland: Observations and mesoscale meteorological model simulations

stendil

Kivi, R.,
Dörnbrack, A., Kyrö, E.,
Mitev, V.,
Rizi, V., and
Müller, M.

Quadrennial Ozone Symposium

Sapporo, Japan

3–8.07.2000

International Ozone Commission, International Association for Meteorology and Atmospheric Sciences

600–700

Trends in the vertical distribution of ozone and temperature above Northern Finland for the years 1989-1999 based on balloon borne sonde measurements

stendil

Kivi, R.,
Kyro, E.,
Turunen, T.

SPARC 2000 2nd General Assembly of the WCRP Project SPARC Stratospheric Processes and their Role in Climate

Mar del Plata - República Argentina

6–10.11.2000

SPARC Office

500–600

Some results of ozone, aerosol and stratospheric temperature measurements in northern Finland in the winter of 1998/99

suuline

Kivi, R.,
Kyrö, E.,
Mitev, V.,
Wille, H.,
Müller, M.

European Geophysical Society XXV General Assembly Millennium Conference on Earth, Planetary & Solar Systems Sciences

Nice, France

25–29.04.2000

EGS (European Geophysical Society)

4200

PSC, Stratospheric Temperature and Ozone Observations in Northern Finland in the Winter of 1999/2000

stendil

Kivi, R.,
Kyrö, E., and
Dörnbrack, A.

SOLVE/THESEO 2000 Science Meeting

Palermo, Italy

25–29.09.2000

The SOLVE Management Team and the THESEO 2000 Core Group

200–300

Changes in Arctic Polar Vortex

suuline

Kyrö, E.,
Kivi, R.,
Aulamo, H.,
Turunen, T.

Quadrennial Ozone Symposium

Sapporo, Japan

3–8.07.2000

International Ozone Commission, International Association for Meteorology and Atmospheric Sciences

600–700

Some aspects of the topographic control of rotating deep-water flows. Thesis for Philosophy Licentiate in Stockholm University

suuline

Laanearu, J.

Philosophy Licentiate in Stockholm University

Stockholm, Sweden

26.05.2000

Stockholm University

40

Some perturbative results for a hydraulic problem

suuline

Laanearu, J.

Seminar

Stockholm, Sweden

15.12.2000

Department of Meteorology Stockholm University

15

Pöörleva kanali süvaveehoovuse mudeli rakendused keerulise topograafiaga väinades

suuline

Laanearu, J.,
Lips, U.

XXX Eesti Füüsikapäevad

Tartu

8.01.2000

Eesti Füüsika Selts

200

Topographic control of rotating deep-water flow through the combination of a sill and a horizontal constriction

suuline

Laanearu, J., Lundberg, P.

European Geophysical Society XXV General Assembly Millennium Conference on Earth, Planetary & Solar Systems Sciences

Nice, France

25–29.04.2000

EGS (European Geophysical Society)

4000

Tartu kesklinnas mõõdetud aerosooli karakteristikud 1998 a.

stendil

Lehes, M.,
Mirme, A.,
Salm, J.

XXX Eesti Füüsikapäevad

Tartu

07–08.02.2000

Eesti Füüsika Selts

200

A study of ambient aerosols and air ions in winter season

stendil

Mirme, A.,
Salm, J.

European Aerosol Conference

Dublin

03–08.09.2000

The Aerosol Society

500

A study of urban aerosols and air ions in Tartu

stendil

Mirme, A.,
Salm, J.

Aerosols and Health

Karlsruhe

28–29.06.2000

Forschungszentrum Karlsruhe

100

Small air ion concentration measurements in connection with ultrafine particle formation observed at a Boreal forest

stendil

Mäkelä, J. M.,
Salm, J.

European Aerosol Conference

Dublin

03–08.09.2000

The Aerosol Society

500

What's New in the Nonhydrostatic HIRLAM

suuline

Männik, A.

Seminar

Helsinki

3.10.2000

Finnish Meteorological Institute

20

Anelastic nonhydrostatic model in pressure-related coordinates: a novel theoretical concept with an application in HIRLAM

stendil

Männik, A., Rõõm, R.

European Geophysical Society XXV General Assembly Millennium Conference on Earth, Planetary & Solar Systems Sciences

Nice, France

25–29.04.2000

EGS (European Geophysical Society)

4000

Self-consistent binary cluster size distributions of sulfuric acid-water system

suuline

Noppel, M.

Nucleation and Atmospheric Aerosols. 15th International Conference

Rolla, Missouri, USA

6–11.08.2000

 

200

Simulation of the mobility spectrum of charged particles during bursts in atmospheric air

stendil

Noppel, M., Hõrrak, U.

European Aerosol Conference

Dublin

3–8.09.2000

The Aerosol Society

500

Multiannual variability of atmospheric transparency in Estonia and Moscow

stendil

Okulov, O.,
Ohvril, H.,
Teral, H.,
Tee, M.,
Russak, V.,
Abakumova, G.

Current Problems in Atmospheric Radiation - International Radiation Symposium

St. Peterburg

24-29.07.2000

International Radiation Commission

500

One-second small ions - modelling and laboratory experiments

stendil

Parts, T. and
Luts, A.

European Aerosol Conference

Dublin

03–08.09.2000

The Aerosol Society

500

Air mass factors for BrO

suuline

Post, P.

FMI UV and Ozone research working group seminar

Helsinki

12.12.2000

Finnish Meteorological Institute I

20

Estimation of surface insolation using satellite data

suuline

Post, P.

GKSS Institut für Atmosphärenphysik seminar

Geesthacht

16.10.2000

GKSS Forschungszentrum Geesthacht

25

A New Classification of atmospheric circulation for the Baltic Sea region

suuline

Post, P.,
Truija, V.,
Tuulik, J.

V Deutsche Klimatagung

Hamburg

2–6.10.2000

GKSS Forschungszentrum Geesthacht

200

Nonhydrostatic adiabatic kernel for HIRLAM

suuline

Rõõm, R.,
Männik, A.

HIRLAM All Staff Meeting

Norrköping

27–29.03.2000

SMHI

100

Optical properties of lake and sea ice

suuline

Reinart, A.,
Erm, A.,
Hussainov, M.

7th Estonian – Finnish Seminar about underwater optics

Helsinki

24–26.04.2000

Helsinki Ülikooli geofüüsika kateeder

35

Light field characteristics of Estonian lakes

suuline

Reinart, A.,
Arst, H.,
Erm, A.,
Sipelgas, L.

Oslo Ülikooli Geofüüsika kateedri seminar

Oslo

11.09.2000

Oslo Ülikooli geofüüsika kateeder

15

Acoustic filtration in pressure-coordinate models. Basic concepts and applications in non-hydrostatic modeling

suuline

Rõõm, R.,
Männik, A.

IUTAM Symposium on Advances in Mathematical Modelling of Atmosphere and Ocean Dynamics

Limerick

2–7.07.2000

IUTAM

100

Preliminary results of the experimental calibration of the EAS

suuline

Tamm, E.,
Mirme, A.,
Bernotas, T.

Helsinki Ülikooli aerosoolifüüsika labori seminar

Helsinki

17.08.2000

Helsinki Ülikooli aerosoolifüüsika labor

10

Variation of fair weather atmospheric electricity at Marsta Observatory, Sweden, 1993–1998

suuline

Tammet, H.,
Israelsson, S.

ESF Space Weather Workshop

Katlenburg-Lindau

08.11.2000

Max Planck Institut für Aeronomie

50

Rõhkkondade asetuse analüüs erinevate tsirkulatsioonitüüpide puhul (Jenkinson-Collisoni klassifikatsioon)

suuline

Truija, V.,
Post, P.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Tartu Ülikooli ühisseminar "Atmosfääri tsirkulatsiooni seosed ilmastiku kõikumistega Eestis"

Tallinn

15.09.2000

EMHI

30

Tsirkulatsiooni klassifikatsioonide võrdlus (Pärnu õhutemperatuuri ja sademete ennustatavuse põhjal)

suuline

Tuulik, J.,
Post, P.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Tartu Ülikooli ühisseminar "Atmosfääri tsirkulatsiooni seosed ilmastiku kõikumistega Eestis"

Tallinn

15.09.2000

EMHI

30

Ultraviolettkiirgus ja immuunsüsteem. Muutused immuunsüsteemis päevitajatel Pärnus

suuline

Vaht, M.,
Kikas, Ü.,
Reinart, Aivo

Atmosfäär, inimene, ultraviolettkiirgus

Pärnu

8.09.2000

Keskkonnaministeerium

40

Comparative study of the ultrafine aerosolparticle and intermediate air ion concentration bursts in the atmosphere

suuline

Vana, M.,
Hõrrak, U.,
Tamm, E.

European Aerosol Conference

Dublin, Ireland

3–8.09.2000

The Aerosol Society

500

Comparative study of the ultrafine aerosol particle and intermediate air ion concentration bursts in the atmosphere

suuline

Vana, M., Hõrrak, U., Tamm, E.

European Aerosol Conference

Dublin

3–8.09.2000

The Aerosol Society

500

 

 

 

 

9. Rakendusuuringute ja arendustöö tulemused

· Atmosfääriaerosooli mõõtmespektrite täiendatud andmebaas Eesti jaoks.

· Idee ja esialgne visandnäide aerosoolispektrite monitooringujaama representatiivsuseala mõõtmete hindamiseks.

· Laiapiirkonnalise paljukanalilise aerosoolispektromeetri kompleksne kalibratsioonimetoodika.

· Aerosoolispektromeetrite täiustatud kalibratsioonisüsteem.

· Väikeste aerosooliosakeste separaator.

· Monodisperssete osakeste laiapiirkonnaline generaator.

· Moderniseeritud aerosoolioelektromeeter.

 

 

10. Osalemine teaduslikes organisatsioonides

 

Organisatsiooni nimetus

Organ. liige TÜ-st

TÜ poolse osaleja staatus organisatsioonis

American Institute of Biomed. Climatol.

Hannes Tammet

auliige

Eesti Füüsikaselts

Hannes Tammet, Kalju Eerme,

Eduard Tamm, Ülle Kikas

liige

Institute of Physics

Hannes Tammet

liige

Eesti Loodusuurijate Selts

Kalju Eerme

liige

European Astronomical Society

Uno Veismann

liige

Gesellschaft für Aeosolforschung

Eduard Tamm, Marko Vana, Ülle Kikas

liige

International Astronomical Union

Uno Veismann

liige

Nordic Society for Aerosol Research

Hannes Tammet

liige

Society of Atmospheric Electricity of Japan

Jaan Salm

liige

 

 

11. Saadud tunnustused, aunimetused

Ü.Kikas: EV haridusministeeriumi aukiri.

 

 

12. Osalemine teadus- ja arendusajakirjanduse toimetuskolleegiumides

 

Hannes Tammet on kirjastuse ELSEVIER poolt välja antava rahvusvahelise ajakirja "Journal of Aerosol Science" toimetuskollegiumi liige.

Eduard Tamm on Leedus väljaantava rahvusvahelise ajakirja "Atmospheric Physics" toimetuskollegiumi liige.

 

13. Osalemine teadus- ja arendustegevuse korraldusorganisatsioonides

Hannes Tammet on Rahvusvahelise Atmosfäärielektrikomisjoni liige.

Kalju Eerme on Eesti TA juures asuva Eesti Geofüüsika Komitee sekretär ja IAGA rahvuslik korrespondent.

Piia Post on Eesti TA juures asuva Eesti Geofüüsikakomitee komitee IAMAS rahvuslik korrespondent.

Hannes Tammet on Tallinna tehnikaülikooli keskkonnatehnoloogia keskuse nõukogu liige.

Hannes Tammet on Rahvusvahelise Geosfääri-Biosfääriprogrammi Eesti rahvusliku Komitee liige.

Hannes Tammet on Euroopa Teadusfondi programmi SPECIAL koordinatsiooninõukogu liige.

Ülle Kikas on GLOBE Euroopa koordinaatorite nõukogu liige

Ülle Kikas on Eesti ultraviolettkiirguse, osooni ja aerosoolide uurimise koordineerimise nõukogu liige.

 

14. Koostöökontaktid

14.1 Tartu Ülikooli teadurid/õppejõud välisülikoolides/-teadusasutustes (teadustöö,loengud)

Vastuvõttev organisatsioon

 

Riik

Organis.

Osak.

Külastuse eesmärk

Külastuse kestus

Külastuse finantseerija

Külastaja nimi ja amet

Soome

Helsingi Ülikool

Füüsika

teadustöö

2 nädalat

GFKKF3326 ja Helsingi Ülikool

Jaan Salm, vanemteadur

Saksamaa

GKSS Forshungszentrum Geesthacht

Institut für Atmosphärenphysik

teadustöö, satelliidiandmete hankimine

20. sept-18. okt. 2000. a.

GKSS Forshungszentrum Geesthacht

Piia Post, lektor

Itaalia

ESA

ESRIN

teadustöö, konsultatsioonid BrO projekti raames

25.okt-29.okt 2000

FMI

Piia Post, lektor

Soome

FMI

Osooni ja UV töörühm

Teadustöö

12-14. dets 2000

FMI

Piia Post, lektor

 

 

14.2. Välisteadlased/lektorid Tartu Ülikoolis

 

Külaline

 

Külalise nimi ja amet

Riik

Kodu-

organisatsioon

Osakond

Külastuse eesmärk

Külastuse kestus

Külastuse finantseerija

Heinz Luck, professor

Saksa Liitvabariik

Duisburgi Ülikool

Elektrotehnikateaduskond, kommunikatsioonitehnika osakond

Osalemine Saksa-Eesti akadeemilisel nädalal ACADEMICA-IV

5 päeva (9.-13.09.2000)

Tartu Ülikool

Erich Rupprecht, turustusdirektor

USA

Firma "Rupprecht & Patashnick"

 

Elektrilise aerosoolispektromeetri tootmise litsentsi ostmise läbirääkimised

3 päeva ( 09.-11.06.2000)

Firma "Rupprecht & Patashnick"

Matti Leppäranta

Soome

Helsingi Ülikool

Geofüüsika osakond

doktoritöö oponeerimine

27.-28. juuni 2000

Jaakko Kukkonen

Soome,

FMI

 

doktoritöö oponeerimine

27.-28. juuni 2000

 

IV. Teadus- ja arendustegevuse finantseerimine 2000. a.

 

Sihtfinantseerimine

ETF grandid

Teema juht

Protsentuaalne jaotus

Summa

Grandi hoidja

Protsentuaalne jaotus

Summa

 

Al.

Rk.

Ar.

   

Al.

Rk.

Ar.

 

H. Tammet

90

0

10

969000

E. Tamm

70

10

20

370000

         

H. Ohvril

70

30

0

50000

         

J. Salm

100

0

0

330000

 

 

 

Eesti Innovatsioonifond

Lepinguline töö, partner Eestist

Lepinguline töö, partner väljastpoolt

Projekti juht

Protsentuaalne jaotus

Summa

Projekti juht

Protsentuaalne jaotus

Summa

Projekti juht

Protsentuaalne jaotus

Summa

 

Al.

Rk.

Ar.

   

Al.

Rk.

Ar.

   

Al.

Rk.

Ar.

 

E. Tamm

0

0

100

520000

         

A. Mirme

25

75

0

52000

 

 

V. Hinnang FKKF teadus- ja arendustegevusele 2000. a.

Instituudi enesehinnangu kohaselt on teadus- ja arendustegevus 2000. a. kulgenud kavakohaselt ning mõõdukalt tulemuslikult.

 

VI. FKKF hinnang TÜ teaduskorraldusele

TÜ teaduskorralduse põhimõtted on õiged.

Teadus- ja arendusosakonna tegevus väärib tunnustamist. Teadusinfosüsteemi on arendatud rahulikus tempos ja õiges suunas. Kuna Tartu Ülikooli osa Eesti teaduspotentsiaalis on suur, siis võiks TÜ teadus- ja arendusosakonnalt ehk oodata enamat sekkumist Eesti teaduse administreerimisse, mis tänaseni on olnud heitlik ja tehniliselt kvaliteedilt tagasihoidlik.

 

FKKF aruande lisa

FKKF 2000. a. ilmunud publikatsioonid

 

LIIK CC

 

1. Hõrrak, U., Salm, J. and Tammet, H. (2000) Statistical characterization of air ion mobility spectra at Tahkuse Observatory: Classification of air ions. J. Geophys. Res. Atmospheres 105, 9291–9302.

2. Kaasik, M. (2000) Validation of models AEROFOUR and AEROPOL using the model validation kit established at Mol. Int. J. Environment and Pollution 14, 160–166.

3. Kaasik, M., Rõõm, R., R¸yset, O., Vadset, M., Sõukand, Ü., Tõugu, K. and Kaasik, H. (2000) Elemental and base anions deposition in the snow cover of north-eastern Estonia. The impact of industrial emissions. Water, Air, and Soil Pollution 121, 349–366.

4. Kaasik, M. and Sõukand, Ü. (2000) Balance of alkaline and acidic pollution loads in the area affected by oil shale combustion. Oil Shale 17, 113–128.

5. Kyrö, E., Kivi, R., Turunen, T., Aulamo, H., Rudakov, V.V., Khattatov, V., MacKenzie, A.R., Chipperfield M., P., Lee A., M., Stefanutti, L. and Ravegnani, F. (2000) Ozone measurements during the Airborne Polar Experiment: aircraft instrument validation; isentropic trends; and hemispheric fields prior to the 1997 Arctic ozone depletion. J. Geophys. Res. Atmospheres 105, 14599–14611.

6. Laanearu, J., Lips, U. and Lundberg, P. (2000) On the application of the hydraulic theory to the deep-water flow through the Irbe Strait. Journal of Marine Systems 25, 323–332.

7. Laanearu, J. and Lundberg, P. (2000) Topographic control of rotating deep water flow through the combination of a sill and a horizontal constriction. J. Geophys. Res. 105, 28663–28670.

8. Noppel, M. (2000) Enthalpy and entropy changes in formation of gas phase sulfuric acid monohydrates and dihydrates as a result of fitting to experimental pressure data. J. Geophys. Res. Atmospheres 105, 19779–19786.

9. Ross, J. and Mõttus, M. (2000) Statistical treatment of sunfleck length inside willow coppice. Agricultural and Forest Meteorology 104, 215–231.

10. Ross, J. and Mõttus, M. (2000) Statistical treatment of umbra length inside willow coppice. Agricultural and Forest Meteorology 100, 89–102.

11. Salm, J. (2000) Diffusion distortions in a Differential Mobility Analyzer: The shape of apparent mobility spectrum. Aerosol Sci. Technol. 32, 602–612.

12. Tuch, Th., Mirme, A., Tamm, E., Heinrich, J., Heyder, J., Brand, P., Roth, Ch., Wichmann, H.E., Pekkanen, J. and Kreyling, W.G. (2000) Comparison of two particle-size spectrometers for ambient aerosol measurements. Atmos. Environ. 34, 139–149.

13. Viskari, E.-L., Surakka, J., Pasanen, P., Mirme, A., Kössi, S., Ruuskanen, J. and Holopainen, J.K. (2000) Responses of spruce ssedlings (Picea abies) to exhaust gas under laboratory conditions - I plant-insect interactions. Environmental Pollution 107, 89–98.

 

 

LIIK A1

 

1. Hämeri, K., Mäkelä, J.M., Aalto, P.P., Pirjola, L., Väkevä, M., Koponen, I.K., Buzorius, G., Keronen, P., Rannik, Ü., Vesala, T., Laakso, L., Seidl, W., Forkel, R., Hoffman, T., Spanke, J., Nilsson, E.D., Jansson, R., Hansson, H.-C., O'Dowd, C., Becker, E., Paatero, J., Teinilä, K., Hillamo, R., Viisanen, Y., Bigg, K., Swietlicki, E., Laaksonen, A., Salm, J. and Kulmala, M. (2000) Biogenic aerosol formation in the Boreal Forest. J. Aerosol Sci. 31, S598–S599.

2. Mirme, A. and Salm, J. (2000) A study of ambient aerosols and air ions in winter season. J. Aerosol Sci. 31, S702–S703.

3. Mäkelä, J.M. and Salm, J. (2000) Small air ion concentration measurements in connection with ultrafine particle formation observed at a Boreal forest. J. Aerosol Sci. 31, S940–S941.

4. Noppel, M. and Hõrrak, U. (2000) Simulation of the mobility spectrum of charged particles during bursts in atmospheric air. J. Aerosol Sci. 31, S700–701.

5. Parts, T.-E. and Luts, A. (2000) One-second small ions - modelling and laboratory experiments. J. Aerosol Sci. 31, S338–S339.

6. Tammet, H., Kimmel, V. and Israelsson, S. (2000) Atmospheric electric field as a factor of deposition of aerosol particles. J. Aerosol Sci. 31, S1029–S1030.

7. Vana, M., Hõrrak, U. and Tamm, E. (2000) Comparative study of the ultrafine aerosol particle and intermediate air ion concentration bursts in the atmosphere. J. Aerosol Sci. 31, S176–S177.

 

LIIK A2

 

1. Aalto, P., Hämeri, K., Becker, E., Weber, R., Salm, J., Mäkelä, J.M., Hoell, C., O'Dowd, C.D., Karlsson, H., Hansson, H.-C., Väkevä, M., Koponen, I., Buzorius, G. and Kulmala, M. (2000) Aerosol number and size distribution measurements during BIOFOR. Report Series in Aerosol Science 33–41.

2. Arst, H., Reinart, A., Erm, A. and Hussainov, M. (2000) Influence of the depth-dependence of the PAR region diffuse attenuation coefficient on the computation results of the downward irradiance in different type of water bodies. Geophysica 36, 132–145.

3. Belova, E., Kirkwood, S., Nielsen, E. and Tammet, H. The ground-level atmospheric current response to a magnetic substorm. In Proc. 5th Internat. Conf. on Substorms, St. Petersburg, pp. 473–476.

4. Kaasik, M. (2000) A model validation data set respect to the air pollution deposition in northern winter conditions. In Air Pollution Modelling and its Applications, edited by Gryning, S.E. and Batchvarova, E., Plenum Press, N.Y., 13, pp. 771–772.

5. Kikas, Ü., Reinart, A., Vaht, M. and Veismann, U. (2000) Impact of the boundary layer aerosol size distribution on the UV irradiance in coastal area. In Abstr. Conf. on Visibility, Aerosols and Atmospheric Physics, Vienna, pp. 6.

6. Kivi, R., Dörnbrack, A., Kyrö, E., Mitev, V., Rizi, V. and Müller, M. ( 2000) Ice PSCs above northern Finland: Observations and mesoscale meteorological model simulations. Proc. of the Quadrennial Ozone Symposium, Sapporo, 3-8 July 2000, pp. 481–482.

7. Kivi, R., Kyrö, E. and Dörnbrack, A. (2000) PSC, stratospheric temperature and ozone observations in Northern Finland in the winter of 1999/2000. Abstracts of SOLVE/THESEO 2000 Science Meeting, 25-29 September 2000, Palermo, Italy, pp. 131–131.

8. Kivi, R., Kyrö, E., Dörnbrack, A., Müller, M., Wille, H., Stein, B., Mitev, V., Matthey, R., Stefanutti, L., Del Guasta, M. and Rizi, V. (2000) Observations of stratospheric temperatures, ozone and aerosols above northern Finland in the winter of 1998/99. In Proceedings 5th European Workshop on Stratospheric Ozone, St. Jean de Luz, 1999. Air pollution research report, edited by Harris N. R., P., Guirlet, M. and Amanatidis G., T., Commission of the European Communities, Brussels, 73, pp. 169–172.

9. Kivi, R., Kyrö, E., Mitev, V., Wille, H. and Müller, M. (2000) Some results of ozone, aerosol and stratospheric temperature measurements in northern Finland in the winter of 1998/99. Geophysical Research Abstracts 2, 430–430.

10. Kivi, R., Kyro, E. and Turunen, T. (2000) Trends in the vertical distribution of ozone and temperature above Northern Finland for the years 1989-1999 based on balloon borne sonde measurements. Abstracts of SPARC 2000 2nd General Assembly of the WCRP Project SPARC Stratospheric Processes and their Role in Climate, Mar del Plata - República Argentina, November 6 - 10, 2000, pp. 139–139.

11. Kyrö, E., Kivi, R., Aulamo, H. and Turunen, T. (2000) Changes in Arctic Polar Vortex. Proc. of the Quadrennial Ozone Symposium, Hokkaido University, Sapporo, Japan 3-8 July 2000, pp. 109–110.

12. Laanearu, J. (2000) Some aspects of the topographic control of rotating deep-water flows. Stockholm University Report 44.

13. Mitev, V., Matthey, R., Grigorov, I., Kivi, R., Kyrö, E., Morandi, M., Castagnoli, F., Del Guasta, M., Stein, B., Wedekind, C., Rizi, V. and Agostini, P. (2000) Rayleigh backscatter lidar measurements of stratospheric temperature above Sodankylä - Finland. In Proceedings 5th European Workshop on Stratospheric Ozone, St. Jean de Luz, 1999. Air pollution research report, edited by Harris, N.R.P., Guirlet, M. and Amanatidis, G.T., Commission of the European Communities, Brussels, 73, pp. 103–106.

14. Mitev, V., Matthey, R., Grigorov, I., Kyrö, E., Kivi, R., Morandi, M., Rizi, V., Müller, M. and Stein, B. (2000) Rayleigh lidar observation of wintertime stratospheric temperature perturbations above Sodankylä - Finland: correlation with PSC events and stratospheric warming. In Proc. of 20th ILRC, pp. 4 p.

15. Mäkelä, Y.M., Salm, J., Smirnov, V.V., Koponen, I., Paatero, J. and Pronin, A.A. (2000) Electrical charging state of fine and ultrafine particles in boundary layer of atmosphere. Abstracts of the Intern. Aerosol Conf. to Memory of Prof. A.Sutugin. 26-30 June, 2000. Moscow, Russia, Moscow, pp. 145–146.

16. Männik, A. (2000) Experience with HIRLAM on GNU/Linux PC cluster. HIRLAM Newsletter 35, 211–213.

17. Männik, A. and Rõõm, R. (2000) Anelastic nonhydrostatic model in pressure-related coordinates: a novel theoretical concept with an application in HIRLAM. Geoph. Res. Abstr. 2,.

18. Noppel, M. (2000) Self-consistent binary cluster size distributions of sulfuric acid-water system. In Nucleation and Atmospheric Aerosols 2000. 15th International Conference, AIP Conference Proceedings, edited by Hale B., H. and Kulmala, M., Melville, New York, 534, pp. 339–342.

19. Okulov, O., Ohvril, H., Teral, H., Tee, M., Russak, V. and Abakumova, G. (2000) Multiannual variability of atmospheric transparency in Estonia and Moscow. IRS 2000, Current Problems in Atmospheric Radiation, International Radiation Symposium, July 24–29,2000, Abstracts, St.-Petersburg State University, Russia, pp. 161–162.

20. Reinart, A., Arst, H., Nõges, P. and Nõges, T. (2000) Comparison of euphotic layer criteria in lakes. Geophysica 36, 146–152.

21. Rõõm, R. and Männik, A. (2000) Nonhydrostatic adiabatic kernel for HIRLAM. HIRLAM Newsletter 35, 103–109.

22. Salm, J. and Tamm, E. (2000) Air ion measurements in Hyytiälä during BIOFOR3. Report Series in Aerosol Science 87–90.

23. Turunen, T. and Kivi, R. (2000) Sodankylän otsonihavainnot kuluneena talvena. Ilmastokatsaus 8–9.

 

LIIK A3

 

1. Kikas, Ü. (2000) Reaalainete ja keskkonnaõpetuse integreerimisest (in Estonian). rmt. Reaalained ja uus õppekava, Tartu, lk. 44–49.

 

LIIK R2

 

1. Adriani, A., … Kivi, R., Kyro, E. and … et, al. (2000) The Northern Hemisphere Stratosphere in the Winter and Spring of 1999/2000. The European Ozone Research Coordinating Unit, Cambridge.

 

LIIK DD

 

1. Kaasik, M. (2000) Parameterisation of atmospheric boundary layer in the numerical model of air pollution transport. Doct. Thesis. Tartu University Press, Tartu.

2. Reinart, A. (2000) Underwater light field characteristics in different types of Estonian and Finnish lakes. Doct. Thesis. Tartu University Press, Tartu.

 

LIIK MD

 

1. Mõttus, M. (2000) Statistical treatment of penetration of direct solar radiation inside willow coppice. Tartu.