Keskkonnafüüsika seminar 2016-2017

Kuupäev

Esineja

Teema

09. aug. 2016

Maria Horvath

Establishing a sample preparation protocol for the determination of Po-210 and Pb-210 from environmental and industrial samples

25. aug. 2016

Jussi Paatero

Finnish Meteorological Institute (FMI) - Overview of operations and research

2.09.2016

Aire Olesk

Hemiboreal Forest Mapping with Interferometric Synthetic Aperture Radar (Hemiboreaalsete metsade kaardistamine interferomeetrilise tehisavaradari andmetelt).

7. sept

Ei toimunud

 

14. sept

Ei toimunud

 

21. sept. 2016

Rein Rõõm

Kõverjoonelised koordinaadid  atmosfääridünaamikas – mis, kuidas ja milleks

28. sept2016

Tiia Parts

Euroopa Aerosoolikonverentsist EAC2016

5.  okt 2016

Hanno Ohvril

Seosed õhusamba integraalse läbipaistvuskoefitsiendi ja aerosooli spektraalse optilise paksuse vahel 

12.okt.2016

Siiri Suursoo

Raadiumi põhjaveest eraldamise tehnoloogia seire AS Viimsi Vesi veepuhastusjaamas ja veekasutusega kaasnevad muudatused põhjavee kvaliteedis

19.okt. 2016

Andrei Goronovski

Johannes Vind

Integration of NORM impact category into LCA method

Jälgelementide käitumine alumiiniumoksiidi tootmisel Bayeri protsessis

26.okt. 2016

Andres Luhamaa

Keskkonnaandmete integratsiooni ettevõte Planet OS

2.nov. 2016

Aare Luts

Õhuelektri kahe põhiparameetri määramisest

9. nov. 2016

Francis Gyakwaa

Seminar jäi ära

Mineralogical examination and determination of natural radionuclide content of  ( and/ or waste ) materials suitable as building materials

16.nov. 2016

Laura Lõugas

Eesti rannikumere põhjataimestiku rolli hindamine süsinikuringes kasutades kaugseire meetodeid

23.nov. 2016

 

10.00-12.00 Aire Oleski doktoritöö kaitsmine

30.nov. 2016

Margit Aun

Ultraviolettkiirguse sõltuvus kliimateguritest. Eesti varasemate UV-kiirguse dooside arvutamine. Doktoritöö esitlus

7.dets. 2016

 Lennart Neiman

 Pilvisuse filtreerimine laiaribalise päikesekiirguse aegridadest

14.dets. 2016

Francis Gyakwaa

Rein Koch

Development of improved measurement techniques for radon emanation and exhalation in industrial by-products

 

Radooni optilisest detekteerimisest

21.dets. 2016

Maris Palo

Praktika Brookhaveni Rahvuslikus Laboris

 

28.dets. 2016

Piiapäev

 

04.01.2017

[sessioon]

 

11.jaan

Marko Kaasik

 Tallinna kesklinna õhusaaste prognoos sõltuvalt liikluskorraldusest

18.jaan

[sessioon]

 

 

 25.jaan

[sessioon]

 

 

1.veebr

Koit Herodes

 Kvaliteedi juhtimise süsteemidest ja akrediteerimistest

8.veebr

Kaupo Komsaare

Pikaajalised aeroioonide ning aerosoolide ja õhu lisandgaaside mõõtmised Tahkuse Õhuseirejaamas

15.veebr

Madis Noppel

Liikuvus-massspektromeetriast toetudes Steiner et al. (2014) 241Am laaduris tekkivate negatiivsete ioonide spektrite analüüsile

22.veebr

Heikki Junninen

Applications of mass spectrometry in atmospheric sciences; from climate change to improved aviation security

1.märts

Aarne Männik

Numbriliste ilmaprognooside keskkond Riigi Ilmateenistuses: arengud ja probleemid

6. märts

Zoltan Sas

Geopolymer production from industrial by-products, focusing on radiological features

8.märts

Sander Mirme

Keskkonnafüüsika labori mõõtejaamade andmehõive ja andmebaasid

15.märts

Hilja Iher

Mõõtmistest Tahkusel 1984-2017

 

22.märts

Rein Rõõm

Atmosfääridünaamika võrrandite kohaldamine numbriliseks modelleerimiseks

 

29.märts

 Andrei Goronovski

Natural Radiation: Basics, Measurement and Legislation

 

5.aprill

Kalju Eerme

Kas vitamiin D fotosünteesiva UV kiirguse mõjuspekter on ülehinnatud?

 

12.aprill

Mattias Rennel

Kiirguse kasutamise efektiivsuse põhimõttel töötavad maismaa taimkatte brutoproduktsiooni ja netoproduktsiooni mudelid ning ühe sellist tüüpi mudeli implementatsioon Püütonis.

 

19.aprill

Kristel Uiboupin

Citizen science & crowdsourcing atmosfääriteadustes

 

26.aprill

Heido Trofimov

Rõhu- ja potentsiaalivõrrandi lahendamise analüütilis-numbriliste meetodite  väljatöötamine

 

3.mai

Paap Koemets

Röntgenneutralisaatori kasutamine neutraalsete klastrite ja õhuioonide spektromeetris NAIS

 

10. mai

Taavi Vaasma

Looduslike radionukliidide rikastumine AS Narva Elektrijaamade põlevkivituhas, lendtuha ning radionukliidide atmosfäärse emissiooni hindamine ja leviala modelleerimine

 

17.mai

Tanel Voormansik

Konvektiivsetes tormides vihmasaju intensiivsuse ja hüdroloogilise ohu taseme määramine kaksikpolarimeetrilise Doppler ilmaradari andmetest

 

24.mai

Jorma Rahu

 

 

31.mai
[sessioon]

 

 

 

7. juuni
[sessioon]

 

 

14. juuni
[sessioon]

 

21.juuni
[sessioon]

 

 

 

28.juuni

Suvepuhkuste algus