Transpordikorralduse aluste ja isikliku

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise

kulude hüvitamise korra kinnitamine

 

 

 

 1. Kinnitan transpordikorralduse alused vastavalt lisale 1.
 2. Kinnitan isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise korra vastavalt lisale 2.
 3. Kinnitan isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise aruande vormi vastavalt lisale 3.
 4. Kinnitan sõiduautole kasutusvalduse lepingu sõlmimise taotluse vormi vastavalt lisale 4.
 5. Struktuuriüksuste juhtidel (vastutusala juhid ja dekaanid), kelle valduses on ülikoolile kuuluvad transpordivahendid, määrata struktuuriüksuses transpordikorralduse eest vastutav isik 01.06.2001.
 6. Kontrolli käskkirja täitmise üle panen haldusdirektor Riho Illak’ule.
 7. Tunnistan kehtetuks käskkirjad 28.12.1999 nr 36 RE ja 08.12.2000 nr 40 RE.
 8. Käesolev käskkiri jõustub 01.06.2001.

 

 

 

Akadeemik Jaak Aaviksoo

Rektor, professor

_________________________________________________

Koopiad: prorektorid, vastutusala direktorid, teaduskonnad,

haldus- ja tugistruktuuri allüksused, asutused

 

 

Riho Illak

 

 

Lisa 1

KINNITATUD

23.05. 2001 käskkirjaga nr 19

 

Transpordikorralduse alused

 

 

 1. Käesolev kord reguleerib Tartu Ülikooli (edaspidi ülikool) omandis olevate või ülikooli poolt renditud (sh liisitud) ameti- ja teenistusautode ning veokite ja mehhanismide (edaspidi transpordivahendid), samuti ülikooli poolt kasutusvaldusse võetud sõiduautode arvestamist ja kasutamist, tagamaks ülikooli õppe- ja teadustöö kindlustamiseks vajalik transporditeenus optimaalsete kuludega.
 2. Üldjuhul kasutavad ülikooli töötajad ametiasjade ajamiseks transporditeenuse vajadusel ühissõidukeid.
 3. Struktuuriüksuse juhi nõusolekul võidakse hüvitada:
 4. 3.1. ühekordselt tellitava transpordivahendi kulutused;

  3.2. töötajale ühissõiduki pileti või taksosõidu maksumus;

  3.3. ametisõitudeks kasutatud töötaja isikliku või töötaja poolt kapitalirendile võetud sõiduauto kulutused (käskkirja lisa 2).

 5. Ülikooli omandis olevaid, renditud (sh liisitud) või kasutusvaldusse võetud transpordivahendeid liigitatakse ja kasutatakse järgmiselt:

4.1. Ametiauto on ülikoolile kuuluv, ülikooli poolt renditud või kasutusvalduse lepingu alusel kasutusse võetud keskklassi sõiduauto.

4.1.1. Rektori kasutuses on ülikoolile kuuluv suur keskklassi sõiduauto, mis on ülikooli esindusautoks ja mille läbisõidu limiit fikseeritakse rektori töölepingus.

4.1.2. Prorektoritel, vastutusala direktoritel, dekaanidel ja ülikooli suuremate asutuste direktoritel on õigus keskklassi sõiduautole (ülikooli auto või kasutusvalduse lepingu alusel kasutatav sõiduauto), mille läbisõidu limiidid kehtestab rektor haldusdirektori esildise alusel.

4.2. Teenistusauto on ülikoolile kuuluv või ülikooli poolt renditud väikeauto või väike keskklassi sõiduauto või kasutusvaldusse võetud sõiduauto. Teenistusautode kasutajate ametikohtade nimetused ja läbisõidu limiidid kehtestab rektor haldusdirektori esildise alusel.

4.3. Ameti-ja teenistusautode soetamise ning sõiduautode rendile või kasutusvaldusse võtmise õiguse annab rektor oma korraldusega.

4.4. Sõiduautole kasutusvalduse seadmise lepingu sõlmib haldusdirektor, lähtudes struktuuriüksuse juhi poolt kinnitatud töötaja vormikohasest taotlusest (käskkirja lisa 4), sõiduauto registreerimistunnistusest ja rektori korraldusest;

4.4.1. rektori korralduses näidatakse töötaja nimi, sõiduauto mark ja registreerimismärk, kasutusvaldusse võtmise otstarve ja ajavahemik, prognoositav marsruut ja/või läbisõit ning kulude katmise rahaline piirmäär lepinguperioodil või kuus;

ülalpidamiskulude rahalise piirmäära sisse arvestatakse järgmised kulutused:

4.4.3. kasutusvalduse seadmise lepingu alusel töötajale hüvitatav sõiduauto ülalpidamiskulude rahaline piirmäär sisaldab muuhulgas ka käibemaksu, sõidukimaksu, amortisatsiooni ja tulumaksu erisoodustuselt.

4.5. Muude transpordivahendite soetamise ja lepingute sõlmimise otsustab haldusdirektor struktuuriüksuse juhi põhjendatud taotluse alusel.

4.6. Kütuse kululimiidid transpordivahenditele kehtestab haldusdirektor vastavalt tootjatehase normidele.

4.7. Vastutava kasutaja transpordivahendile kinnitab haldusdirektor struktuuriüksuse juhi ettepanekul.

4.8. Haldusdirektor sõlmib transpordivahendi vastutava kasutajaga materiaalse vastutuse lepingu ja annab volikirja transpordivahendi kasutamiseks.

4.9. Ülikooli omandis olevatele teenistusautodele, veokitele ja mehhanismidele kantakse ülikooli nimetus ja logo.

4.10. Haldusdirektoril on õigus oma korraldusega struktuuriüksuse juhi põhjendatud taotluse alusel anda transpordivahend ühelt struktuuriüksuselt üle taotluse teinud struktuuriüksusele.

5. Teadus-ja arendustööks eraldatud uurimistoetuste (grant’ide) vahenditega ettenähtud

transpordivajadus kaetakse üldjuhul transporditeenuse tellimisega.

 1. Ülikooli transpordivahendite ja väljastpoolt ülikooli tellitavate transpordivahendite kasutamist koordineerib haldusdirektori büroo (edaspidi büroo), mille transpordialasteks ülesanneteks on transpordivahendite tellimuste (sh postiring) täitmise korraldamine; transpordialaste dokumentide (sh kuluarvestuslehed) väljastamine; transpordikulude arvestamine ja analüüs ning ettepanekute tegemine transpordikulude kokkuhoiuks; transpordivahenditega seotud tehingute vormistamise korraldamine; parkimislubade väljastamine ja parkimise järelevalve korraldamine; transporti ja transpordikorraldust reguleerivate õigusaktide ning ülikooli vastavate normdokumentide nõuete täitmise järelevalve ja kontroll.
 2. Büroo osutab ning teised struktuuriüksused võivad osutada nende valduses olevate transpordivahenditega transporditeenust tellijatele ülikoolis ja väljastpoolt ülikooli haldusdirektori kinnitatud hinnakirja(de) alusel.
 3. Struktuuriüksuste juhid (vastutusala juhid ja dekaanid), kelle valduses on ülikooli transpordivahendid, määravad oma korraldusega struktuuriüksus(t)es transpordikorralduse eest vastutava(d) isiku(d), kelle ülesandeks koostöös bürooga on korraldada:
 4. 8.1. liikluskindlustuslepingute vormistamist;

  8.2. liikluskahjude selgitamise ja korvamisega seotud toiminguid;

  8.3. tehnoülevaatuste teostamist

  8.4. transpordivahendite kasutamist, hooldust ja remonti kajastava aruandluse ning

  vormikohase hooldusraamatu pidamist.

 5. Transpordikorralduse eest vastutava isiku määramise korraldusest saadab struktuuri-
 6. üksus koopia büroole.

 7. Transpordivahendi kasutajale väljastab büroo kuluarvestuslehe, mille alusel peetakse transpordivahendi kuluarvestust. Kuluarvestust peetakse iga ülikoolile kuuluva või ülikooli poolt kasutatava transpordivahendi kohta eraldi.
 8. Kuluarvestusleht tagastatakse vormikohaselt täidetuna büroole arvestuskuule järgneva kuu esimesel tööpäeval.
 9. Büroo:
 10. 12.1. väljastab haldusdirektori korralduse alusel ülikooli sõidukitele ülikooli kesklinna

  parklatesse tasuta parkimislubasid;

  12.2. müüb ülikooli töötajatest isiklike sõiduautode omanikele tasulisi parkimislubasid ülikooli parklatesse sõltuvalt parkimiskohtade arvust;

  12.3. peab parkimislubade registrit.

 11. Parkimise hinnad ülikooli parklates kehtestab haldusdirektor.
 12. Väljaspool tööaega pargitakse ülikooli transpordivahendid ülikooli garaažides ja/või ülikooli valvataval territooriumil. Erandites lepitakse põhjenduse olemasolul kokku transpordivahendi kasutajaga sõlmitavas materiaalse vastutuse lepingus.
 13. Finantsallika käsutajatel on õigus katta transpordivahendite ülalpidamise kulud ning tellida transporditeenust käesolevate transpordikorralduse aluste ja õigusaktide (sh riigihangete seadus) nõudeid ning oma eelarvet arvestades.

 

 

 

 

Riho Illak

Haldusdirektor

 

Lisa 2

KINNITATUD 23.05. 2001 käskkirjaga nr 19

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

 1. Isiklik sõiduauto on käesoleva korra tähenduses sõiduauto, mida töötaja kasutab isikliku omandi (sh abikaasade ühisomand) või kapitalirendilepingu alusel.
 2. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud ametisõitudeks (tööülesannete täitmiseks töö tegemise asukohas või töölähetusse sõitmiseks) hüvitatakse ülikoolis põhikohaga ja täistööajaga töötavatele töötajatele.
 3. Nimetatud hüvitist ei maksta töötajale ajavahemiku eest, kui tööleping on peatunud

  (puhkus, töövõimetus jm).

 4. Töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest makstud hüvitisi kuni 500 (viissada) krooni kuus ei maksustata tulumaksuga, kui kulude hüvitamise kohta on töötajale eelnevalt vormistatud struktuuriüksuse juhi (struktuuriüksuse juhile töö vahetu korraldaja) kirjalik korraldus.
 5. 3.1. Korralduses näidatakse:

  3.1.1. töötaja nimi;

  3.1.2. sõiduauto mark ja registreerimismärk;

  3.1.3. sõidu otstarve;

  3.1.4. hüvitise suurus;

  3.1.5. sõidu kuupäev või mitme sõidu korral ajavahemik.

  3.2. Töötajale makstakse hüvitist olenemata sõiduauto margist iga ametisõidul läbitud kilomeetri eest mitte rohkem kui 2 krooni.

  3.3. Hüvitised, mis ületavad 500 (viissada) krooni kalendrikuus ühe isiku kohta, loetakse erisoodustuseks.

 6. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude eest makstud hüvitist ei arvata töötaja töötasu hulka ja keskmise töötasu arvutamisel arvesse ei võeta.
 7. Hüvitise saamiseks esitab töötaja rahandusosakonnale vormikohase aruande (käskkirja lisa 3) eelmise kuu ametisõitude hüvitamiseks hiljemalt järgmise kuu viie tööpäeva jooksul või töölähetuse kuluaruande töölähetusega seotud sõidukulude katmiseks (kuni 500 krooni kuus) kümne tööpäeva jooksul pärast töölähetusest saabumist. Isiklikku sõiduautot võib kasutada töölähetusse sõitmiseks, kui ühissõiduki kasutamine ei ole võimalik töölähetuse sihtkohast, tööülesande täitmise iseloomust, ajast jmt lähtuvalt. Esmakordselt hüvitise taotlemisel lisab töötaja avaldusele või töölähetuse kuluaruandele sõiduauto registreerimistunnistuse koopia.
 8. Käesoleva käskkirja lisas 1 punktis 4.4. nimetatud kasutusvalduse seadmise lepingu sõlminud töötajale ei hüvitata ühissõiduki pileti ega taksosõidu maksumust.
 9. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude eest makstava hüvitise sihipärasuse, otstarbekuse ja rahalise katte olemasolu eest vastutab finantsallika käsutaja.

Lisa 3

KINNITATUD

23.05.2001 käskkirjaga nr 19

TARTU ÜLIKOOL

ISIKLIKU SÕIDUAUTO AMETISÕITUDEKS KASUTAMISE KULUDE HÜVITAMISE ARUANNE

 

TÖÖTAJA ANDMED

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Struktuuriüksus

Kuupäev

 

SÕIDUAUTO ANDMED

 

Sõiduauto mark ________________________________________

Registreerimismärk ________________________

(__) kuulub isikliku omandi alusel

(__) kasutan kapitalirendilepingu alusel

Sõiduauto kasutamise otstarve:

 

marsruut:

Sõiduauto kasutamise kuupäev või ajavahemik:

________________________________________

________________________________________

Sõiduauto läbisõit:

 

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust _______________________________

(töötaja allkiri)

sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine

Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine on põhjendatud.

Maksta välja hüvitis ___________ krooni.

Ei nõustu kulusid hüvitama ja tagastan avalduse töötajale alljärgneva(te)l põhjus(t)el:

_______________________________________________________________________________

Finantsallikas

Finantsallika käsutaja ees- ja perekonnanimi

Allkiri

kuupäev

Struktuuriüksuse juhi ees- ja perekonnanimi

Allkiri

kuupäev

Rahandusosakonnas vastu võetud _____ _________ 200___. a.

Välja maksta ___________________________________________________ krooni

(summa sõnade ja numbritega)

______________________________________

(raamatupidaja allkiri, kuupäev)

Lisa 4

KINNITATUD

23.05.2001 käskkirjaga nr 19

NÕUS

_________________ Tartu Ülikooli rektor

_________________

kuupäev

Taotlus sõiduautole kasutusvalduse lepingu sõlmimiseks

Töötaja andmed

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Struktuuriüksus

Kuupäev

Sõiduauto andmed

Sõiduauto mark

(___) kuulub isikliku omandi alusel

(___) olen kasutajana registreerimis-

tunnistusel

(___) kasutan volituse alusel

Registreerimismärk

 

Sõiduauto kasutamine

Sõiduauto kasutamise otstarve ja ajavahemik

 

 

Prognoositav marsruut

 

Prognoositav läbisõit km / lepinguperioodil või kuus

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ___________________________

(töötaja allkiri)

Sõiduauto kasutamise kulude katmine

Kulu krooni /lepinguperioodil või kuus

Finantsallikas

Finantsallika käsutaja ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Struktuuriüksuse juhi ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev