Töölähetuseeskirja kinnitamine

 

 

 1. Kinnitan Tartu Ülikooli töölähetuseeskirja (lisatud).
 2. Tunnistan kehtetuks 08.11.1999. a käskkirja nr 27 RE "Tartu Ülikooli töölähetuseeskirja kinnitamine" punkti 1 ja 15.02.2000. a käskkirja nr 6 RE "Töölähetuseeskirja muutmine" punkti 1.
 3. Käesolev käskkiri jõustub 23.04.2001. a.

 

 

Akadeemik Jaak Aaviksoo

Rektor, professor

_______________________________________________________________________________ 

Koopiad: prorektorid, vastutusala direktorid, teaduskonnad, haldus- ja tugistruktuuri allüksused, asutused

 

 

Margus Ots

KINNITATUD

23.04.2001 käskkirjaga nr 11

TARTU ÜLIKOOLI TÖÖLÄHETUSEESKIRI

1. Tartu Ülikooli töölähetuseeskiri reguleerib ülikoolis töölepingu alusel töötavate isikute (edaspidi töötajate) töölähetusse saatmist, töölähetuse aruandlust ja kulude hüvitamist.

2. Töölähetus on ülikooli huvides ja lähetuskorralduse andja (struktuuriüksuse juht ja struktuuriüksuse juhile tema töö vahetu korraldaja) kirjalikul korraldusel kindlaksmääratud ajavahemikul toimuv töötaja viibimine tööülesannete täitmiseks väljaspool töölepinguga määratud töö tegemise asukohta ning sõit sinna ja tagasi.

3. Lähetuskorralduse vormistamine, registreerimine, säilitamine

3.1. Lähetuskorraldus vormistatakse käesoleva eeskirja lisas 1 toodud vormil enne töölähetusse minekut. Lähetuskorraldusel ei tohi olla mahatõmbamisi, juurdekirjutusi, parandusi jmt.

3.2. Lähetuskorraldusele lisatakse kutse või registreerimisteade (koopia) nende olemasolul. ETFi grantidest finantseeritava töölähetuse puhul välisriiki on vastuvõtja kutse lisamine kohustuslik.

3.3. Lähetuskorraldus registreeritakse lähetuskorralduse andja kuuluvuse järgi teaduskonna, rektori, prorektori, vastutusala direktori või asutuse lähetuskorralduste registris. Asutuse lähetuskorralduste register avatakse, kui see on otstarbekas ja põhjendatud.

3.4. Kui pärast lähetuskorralduse registreerimist on töölähetuse tingimustes vaja teha muudatusi, tühistab lähetuskorralduse andja registreeritud lähetuskorralduse ning selle asemele vormistatakse uus.

3.5. Lähetuskorraldus säilitatakse rahandusosakonnas või asutuses, kus on iseseisev raamatupidamine.

4. Töölähetuse aruandlus

4.1. Töötaja koostab töölähetusest saabumisel käesoleva eeskirja lisas 2 toodud vormil töölähetuse aruande, mis sisaldab:

4.1.1. tegevusaruannet, milles peab kajastuma töölähetuse sisu mahus, mis võimaldab hinnata töölähetuse eesmärgi ja sisu vastavust ülikooli huvidele;

4.1.2. kuluaruannet, millele on lehe pöördel või eraldi lehel lisatud kuludokumendid.

4.2. Lähetuskorralduse andja kinnitab töölähetuse aruande, kui töölähetus vastas tegevusaruande põhjal eesmärgile ning kuluaruandes kajastuvad töölähetusega seotud dokumenteeritud kulud. Kui lähetuskorralduse andja ei ole lähetussummade käsutaja, võib kokkuleppel lähetuskorralduse andjaga töölähetuse aruande kinnitada ka lähetussummade käsutaja.

4.3. Lähetuskorralduse ja töölähetuse kinnitatud aruande koos kuludokumentidega esitab töötaja rahandusosakonda või asutuse raamatupidajale 10 tööpäeva jooksul pärast töölähetusest saabumist.

5. Lähetuskulude hüvitamine.

5.1. Töötajale hüvitatakse aruandes dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning muud töölähetusega seotud kulud ning makstakse töölähetuses oldud aja eest päevaraha vähemalt Vabariigi Valitsuse poolt ettenähtud alammäärade ulatuses (lisa 3).

5.2. Töötajal on õigus saada lähetuskulude katteks avanssi. Avansi saamiseks esitab töötaja avalduse pearaamatupidaja nimele rahandusosakonda või iseseisva raamatupidamisega asutuse raamatupidajale koos lähetuskorraldusega vähemalt kaks tööpäeva enne töölähetusse minekut. Avaldusele märgib lähetussummade käsutaja, missugus(t)est finantsallika(te)st avanssi maksta.

5.3. Lähetuskulude hüvitamise summa kantakse töötaja soovi kohaselt üle tema arvelduskontole või makstakse välja kassast. Töölähetuseks makstud avansi tasaarveldamiseks makstakse töötajale vahesumma, töötaja kirjalikul nõusolekul peetakse avansi enammakse kinni töötaja palgast või töötaja kannab selle üle ülikooli arvelduskontole või maksab kassasse. Lähetuskulude hüvitamise või avansi tasaarvelduse tähtajaks on üks kuu, arvates töölähetuse aruande rahandusosakonda esitamise päevale järgnevast tööpäevast.

5.4. Töötaja on kohustatud informeerima tööandjat lähetuskulude hüvitamisest kolmandate isikute, sh vastuvõtja poolt. Informatsiooni esitab töötaja koos töölähetuse aruandega ning selle alusel tehakse lähetuskulude hüvitamisel tasaarveldus.

6. Töötaja asendamine töölähetuse ajal toimub tööandja määratud asendamise korras või töötaja ja tööandja kokkuleppe kohaselt. Lähetuskorralduse andja ülesanne on korraldada töötaja asendamine. Õppejõudu või teadustöötajat võib õppesemestri ajal lähetada tingimusel, et viiakse läbi õppekavakohane õppetöö.

7. Vastutus käesoleva eeskirja täitmise ning lähetuskulude hüvitamisel ülikooli vahendite säästliku kasutamise eest on töötajal, lähetuskorralduse andjal, lähetussummade käsutajal, pearaamatupidajal jt ametiisikutel vastavalt nende tööülesannetele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1

KINNITATUD

_____ 2001 käskkirjaga nr _____

TARTU ÜLIKOOL

LÄHETUSKORRALDUS nr /kuupäev

TÖÖTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Struktuuriüksus

Ametikoht/ töökoht

 

TÖÖLÄHETUS

Sihtkoht

Asutus

Alguskuupäev

Lõppkuupäev

Sõiduvahend

Eesmärk ja sisu

 

Lisatingimused

Lisa (kutse, registreerimisteade vms)

Töölähetuse ajal töötaja asendaja

KULUDE HÜVITAMINE

Töötajale hüvitatakse (vajadusel täpsustada):

sõidukulu ________________________

päevaraha ________________________

majutuskulu ______________________

Muud kulud:

Olen teadlik ja nõus, et tähtajaks tagastamata avansi peab tööandja minu palgast kinni.

Olen nõus töölähetuse tingimustega _________________________________________

(töötaja allkiri, kuupäev)

 

Lähetuskorralduse andja ______________________________ __________________________

(nimi, amet) (allkiri, kuupäev)

 

Finantsallikas ________________________

Lähetussummade käsutaja ______________________________ __________________________

(nimi, amet) (allkiri, kuupäev)

 

LISA 2

KINNITATUD

_____ 2001 käskkirjaga nr _____

TARTU ÜLIKOOL

TÖÖLÄHETUSE ARUANNE lähetuskorralduse nr / juurde

KINNITAN________________________________

(lähetuskorralduse andja allkiri, kuupäev)

TEGEVUSARUANNE

 

 

 

 

 

 

 

KULUAruANNE

Kululiik

Kuupäev(ad)

Kulu

Ühik (tk, päev)

KOKKU

Sõidukulu

Päevaraha

Majutuskulu

(jne vastavalt kululiikidele)

KOKKU

Kinnitan esitatud aruande ja andmete õigsust. Palun töölähetuse kulude hüvitis maksta sularahas

kassast/ üle kanda arvelduskontole nr ___________________ __________ panka.

________________________ ____________ 200__.a

(töötaja allkiri)

Täidetakse rahandusosakonnas

KULUDe arvestus

Märkused (avanss, ülekanded):

Sõidukulud kokku

Päevarahad kokku

Majutuskulud kokku

Muud kulud kokku

KOKKU

 

Kuluaruanne ja -arvestus kontrollitud. Töötajale välja maksta / töötajal tagasi maksta:

______________________________________________________________________________

(summa sõnade ja numbritega)

_____________________________ ____________ 200__. a.

(raamatupidaja allkiri)

_____________________________

(pearaamatupidaja allkiri)

LISA 3

KINNITATUD

_____ 2001 käskkirjaga nr _____

TÜ TÖÖTAJATELE HÜVITATAVATE LÄHETUSKULUDE MÄÄRAD

(vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusele nr 453)

KULULIIK

HÜVITIS*,**

MÄRKUSED

Päevaraha***

 

 

1) riigisisesel töölähetusel

 • ühepäevasel 50 krooni
 • mitmepäevasel 50-80 krooni
 • ringsõitudega seotud tööl 50 krooni

lähetussummade käsutaja otsusel võib päevaraha määra vähendada kuni 70%, kui töötajale tagatakse lähetuskohas tasuta toitlustamine või seda asendav toiduraha

2) töölähetusel välisriiki

 • ühepäevasel 350 krooni
 • mitmepäevasel 350-500 krooni
 • ringsõitudega seotud tööl 350 krooni

Sõidukulu

 

 

 

 • sõidukulud sõidul lähetuskohta ja tagasi töökohta

kulu tõendava dokumendi või sõidupileti alusel

 

 • sõidupileti ettetellimise kulud, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud

kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud märkuse alusel

Majutuskulu

 

 

a) riigisisesel töölähetusel

 • 200-700 krooni

kui kulu tõendaval dokumendil märgitud summa on väiksem, siis

hüvitatakse kulud dokumendil märgitud ulatuses

b) töölähetusel välisriiki

 • 800-1700 krooni

Reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulud töölähetusel välisriiki

 

 

 

 • reisikindlustuse vormistamise kulud

kindlustuspoliisi koopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel

 

 • viisa vormistamise kulud

viisa koopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel

Lisakulud

 

 

 

 • pagasiveo, linnatranspordi kasutamise, sideteenuse jms töölähetuse ülesande täitmisega seotud kulud

kulu tõendava dokumendi alusel kuni 35% ulatuses välislähetuse päevaraha summast või kuni 100% ulatuses riigisisese lähetuse päevaraha summast.

* Tabelis toodud määrasid ületavas osas maksustatakse majutuskulu, päevaraha ning muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud tulu- ja sotsiaalmaksuga.

** Välisvaluutas tehtud kulutused arvestatakse lähetuskulude hüvitamisel Eesti kroonidesse välisriiki toimunud lähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

*** Päevaraha makstakse tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 km kaugusel asula piirist, kus on töötaja töölepinguga määratud töö tegemise koht.