Puhkuse-eeskirja kinnitamine

 

Võttes aluseks ülikooliseaduse paragrahvi 16 lõike 2 punkti 4 ja Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 34 punkti 2,

1. Kinnitan Tartu Ülikooli puhkuse-eeskirja (lisatud).

2. Tunnistan kehtetuks 07. veebruari 1996 käskkirja nr UK-07/25 RE punkti 1 ja 31. mai 1999 käskkirja nr 19 RE.

3. Käskkiri jõustub 16. jaanuaril 2002. a.

 

Akadeemik Jaak Aaviksoo

Rektor, professor

_______________________________________________________________________________

Koopiad: prorektorid, vaastutusala direktorid, teaduskonnad, asutused, haldus-ja tugistruktuuri allüksused

 

 

Margus Ots

KINNITATUD

rektori 16.01.2002 käskkirjaga nr …..

TARTU ÜLIKOOLI PUHKUSE-EESKIRI

I. ÜLDOSA

1. Tartu Ülikooli puhkuse-eeskiri (edaspidi puhkuse-eeskiri) reguleerib töötajatele põhi- ja lisapuhkuse, vanemapuhkuste ja palgata puhkuse andmise põhimõtted ja korra Tartu Ülikoolis.

2. Põhi- ja lisapuhkust, samuti täiendavat lapsepuhkust antakse tööaasta eest.

3. Puhkuse kestust arvutatakse kalendripäevades, mille hulka ei arvata rahvuspüha ega riigipühi.

4. Poolte kokkuleppel võib puhkust anda osade kaupa, kusjuures vähemalt ühe katkematu osa kestus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva.

5. Iga puhkuseosa antakse täisnädalates, välja arvatud juhul, kui kasutada jäänud puhkus on lühem kui täisnädal. Töökorraldusest tuleneva vajaduse korral võib struktuuriüksuse juht taotleda töötajale täisnädalast erineva pikkusega puhkuseosa, esitades kirjalikult puhkuste ajakava kinnitavale tööandja esindajale põhjendatud esildise.

 

II. PÕHI- JA LISAPUHKUS

6. Põhipuhkus

6.1. Põhipuhkuse kestus on 28 kalendripäeva, välja arvatud juhtudel, kui seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega on töötajale ette nähtud pikendatud põhipuhkus.

6.2. Pikendatud põhipuhkust antakse alljärgnevatel akadeemilistel ametikohtadel töötavatele isikutele:

6.2.1. rektor, prorektor - 56 kalendripäeva;

6.2.2. dekaan, prodekaan - 56 kalendripäeva;

6.2.3. õppejõud (professor, dotsent, lektor, assistent, õpetaja) - 56 kalendripäeva;

6.2.4. vanemteadur, teadur - 42 kalendripäeva;

6.2.5. teadus- ja arendusasutuse juht - 56 kalendripäeva;

6.2.6. akadeemiline sekretär - 35 kalendripäeva.

6.3. Alaealistele ja isikutele, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel, on ette nähtud pikendatud põhipuhkus 35 kalendripäeva.

6.4. Osalise tööajaga töötaja põhipuhkus on sama kestusega kui täistööajaga töötajal.

7. Lisapuhkus

7.1. Lisapuhkust on õigus saada seaduse, muude õigusaktide, kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud tingimustel ja ulatuses.

7.2. Lisapuhkust kestusega 5-7 kalendripäeva antakse töötajatele, kes töötavad piirnorme ületavates tervistkahjustavates tingimustes I kuni IV ohuklassi toksiliste ainetega täistööpäeva ulatuses.

7.3. Lisapuhkust kuni 7 kalendripäeva antakse töölepingus kokkulepitud tingimustel juhi ja peaspetsialisti palgagrupi töötajatele pingelise ja vastutusrikka töö eest.

 

 

 

III. PUHKUSE ANDMISE KORD

8. Personaliosakond esitab 10. jaanuariks struktuuriüksuse juhtidele tabeli struktuuriüksuse töötajate nimekirjaga, kuhu struktuuriüksuse juht märgib kõigi töötajate puhkuse aja, täpsustades kuupäevaliselt põhipuhkuse, erinevate lisapuhkuste ja täiendava lapsepuhkuse aja, ning vajadusel töötaja asendaja.

9. Puhkuste ajakava koostamisel lähtub struktuuriüksuse juht töö korraldamise huvidest, arvestades võimaluse korral töötajate soove.

10. Töötaja soovitud ajal on ülikool kohustatud andma puhkust:

10.1. naisele vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lasehoolduspuhkust;

10.2. mehele vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;

10.3. vanemale, kes kasvatab kuni 7- aastast last;

10.4. vanemale, kes kasvatab 7-10-aastast last, lapse koolivaheajal;

10.5. alaealisele;

10.6. tööga seotud tervisekahjustuse järgselt töövõime osaliselt kaotanud töötajale.

11. Struktuuriüksuse juht saadab hiljemalt 20. jaanuariks puhkuste ajakava projekti personaliosakonnale, kes kontrollib ajakava projekti vastavust puhkuseseadusele ja käesolevale eeskirjale ning vajadusel teeb parandused.

12. Personaliosakonna poolt kontrollitud puhkuste ajakava kinnitab:

12.1. rektor dekaanide, rektoraadi, vahetult alluvate struktuuriüksuste juhtide ja vahetult alluvate punktis 12.4 nimetamata struktuuriüksuste töötajate puhkuste osas;

12.2. prorektor või vastutusala direktor talle vahetult alluvate struktuuriüksuste juhtide ja tegevusvaldkonna või vastutusala punktis 12.4 nimetamata struktuuriüksuste töötajate puhkuste osas;

12.3. dekaan teaduskonna struktuuriüksuste töötajate puhkuste osas;

12.4. füüsika instituudi, mereinstituudi, raamatukogu, Narva, Pärnu ja Türi kolledţi direktorid oma asutuse töötajate puhkuste osas.

13. Struktuuriüksuse juht teeb jaanuarikuu jooksul struktuuriüksuse töötajatele allkirja vastu teatavaks kinnitatud puhkuste ajakava.

14. Struktuuriüksuse juht esitab 1. veebruariks struktuuriüksuse töötajatele puhkuste ajakava teatavaks tegemist kinnitavate töötajate allkirjadega puhkuste ajakava originaali personaliosakonda.

15. Kui töötajale ei ole puhkuste ajakava tehtud teatavaks jaanuarikuu jooksul, on töötajal õigus jääda puhkusele töötaja poolt valitud ajal, teatades sellest tööandjale kirjalikult ette vähemalt kaks nädalat.

16. Puhkuste ajakavas näidatakse asendaja töötajale, kelle töö on katkematu iseloomuga ja asendaja määramine on vajalik.

17. Puhkuste ajakavas kindlaks määratud puhkust muudetakse poolte kokkuleppel töötaja isikliku avalduse alusel, millel on struktuuriüksuse juhi ja teaduskonnas ka dekaani nõusolek, või struktuuriüksuse juhi esildise alusel, millel on töötaja ja teaduskonnas dekaani nõusolek. Puhkuste ajakava muutmisel määratakse uus puhkuse aeg.

 

 

 

IV. VANEMAPUHKUSED

18. Lapsendaja puhkust, lapsehoolduspuhkust, isale ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi antavat täiendavat lapsepuhkust ja täiendavat palgata lapsepuhkust antakse vanemapuhkust saama õigustatud isikule tema avalduse alusel seaduses ettenähtud korras ja ulatuses. Avalduse peab töötaja eelnevalt kooskõlastama oma töö vahetu korraldaja, struktuuriüksuse juhi ja teaduskonnas dekaaniga.

 

V. PALGATA PUHKUS

19. Töötajale võib tema soovil anda palgata puhkust poolte kokkuleppel määratud ajaks. Seaduses ettenähtud juhtudel on tööandja kohustatud andma töötajale palgata puhkust.

20. Palgata puhkuse saamiseks esitab töötaja personaliosakonda avalduse. Avalduse peab töötaja eelnevalt kooskõlastama oma töö vahetu korraldaja, struktuuriüksuse juhi ja teaduskonnas dekaaniga.

 

VI. VASTUTUS PUHKUSEKORRALDUSEL

21. Struktuuriüksuse juht vastutab struktuuriüksuse töötajale puhkuse andmise vastavuse eest puhkuseseadusele, teisele õigusaktidele ja käesolevale eeskirjale.

22. Rahandusosakond vastutab puhkusetasude korrektse arvestamise ja õigeaegse väljamaksmise eest.

23. Personaliosakond vastutab puhkuse arvestamise korrektsuse eest.

 

Margus Ots

Administratsioonidirektor