Mitteakadeemiliste ametikohtade täitmise korra kinnitamine

 

 

  1. Kinnitan mitteakadeemiliste ametikohtade täitmise korra (lisatud).
  2. Käesolev käskkiri jõustub 23.04.2001. a.

 

 

Akadeemik Jaak Aaviksoo

Rektor, professor

_______________________________________________________________________________

Koopiad: prorektorid, vastutusala direktorid, teaduskonnad, haldus- ja tugistruktuuri allüksused, asutused

 

 

 

Margus Ots

KINNITATUD

23.04.2001 käskkirjaga nr 13

 

 

MITTEAKADEEMILISTE AMETIKOHTADE TÄITMISE KORD

1. Käesolev kord sätestab mitteakadeemiliste ametikohtade täitmise.

2. Mitteakadeemiliste ametikohtade täitmise korraldab ning tulemuste eest vastutab struktuuriüksuse juht. Vajalikke tugiteenuseid osutab personaliosakond (konsultatsioon, kokkuleppel avaliku konkursi või sihtotsingu läbiviimine, kandidaatide sobivuse hindamine jms).

3. Peaspetsialisti töölevõtmiseks moodustab struktuuriüksuse juht personalivaliku töörühma. Struktuuriüksuse juhi töölevõtmiseks moodustab töörühma temast kõrgemalseisev ametiisik. Töörühma kuuluvad ametikoha töö vahetu korraldaja või tema poolt määratud isik, personaliosakonna esindaja ning veel vähemalt üks liige.

4. Enne otsingu alustamist koostab struktuuriüksuse juht ametikirjelduse projekti.

5. Sobivate kandidaatide leidmiseks korraldatakse avalik konkurss või kasutatakse sihtotsingut.

6. Esimeses hindamisvoorus hinnatakse kõigi kandidaatide vastavust ametikoha täitmise eeldustele (märgitud ametikirjelduses) kandidaatide esitatud elulookirjelduste jt materjalide põhjal.

7. Teises hindamisvoorus hinnatakse edasipääsenud kandidaatide sobivust ametikohale ja meeskonda valikuintervjuu ning taustauuringu põhjal. Lisainfo saamiseks võib kasutada pädevusülesandeid ja teste.

8. Info kogutakse ja hinnatakse viisil, mis ei kahjusta kandidaadi huve, eneseväärikust ega ülikooli mainet. Kõigil kandidaatidel on valiku käigus võrdsed tingimused.

9. Igale kandidaadile teatatakse teda puudutavast otsusest võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul pärast viimast valikuetappi.

10. Valituks osutunud kandidaadi töölepingu projekt ning ametikirjeldus esitatakse töölepingu vormistamiseks personaliosakonda.