Ametikirjelduse koostamise korra kinnitamine

 

 

  1. Kinnitan ametikirjelduse koostamise korra (lisatud).
  2. Tunnistan kehtetuks 04.02.1999. a käskkirja nr 3 RE "Ametikirjelduse koostamine" punktid 1, 3, 4 ja 5.
  3. Käesolev käskkiri jõustub 23.04.2001. a.

 

 

 

Akadeemik Jaak Aaviksoo

Rektor, professor

Koopiad: prorektorid, vastutusala direktorid, teaduskonnad, haldus- ja tugistruktuuri allüksused, asutused

 

 

Margus Ots

KINNITATUD

23.04.2001 käskkirjaga nr 14

AMETIKIRJELDUSE KOOSTAMISE KORD

1. Ametikirjeldus on mitteakadeemilisel ametikohal töötava isiku töölepingu juurde lahutamatult kuuluv dokument, milles täpsustatakse tööülesannete täitmiseks vajalikud eeldused, töö sisu ning töö tulemuslikkuse näitajad.

2. Ametikirjeldus koostatakse enne töötaja ametikohale asumist või uuele ametikohale üleviimist, samuti enne töötaja tööülesannete või töökorralduse muutmist.

3. Ametikirjelduse koostamisel lähtutakse käesolevast korrast, struktuuriüksuse tegevust reguleerivast õigusaktist (põhimäärus/põhikiri/allüksuse kirjeldus), struktuuriüksuse arengukavast ja teistest õigusaktidest.

4. Ametikirjeldusele kirjutavad alla töötaja ja töö vahetu korraldaja. Ametikirjeldus jõustub selle kooskõlastamisel ülikooli nimel töölepinguid allkirjastama volitatud tööandja esindaja poolt. Ametikirjelduse kooskõlastamise eelduseks on selle vastavus punktis 3 nimetatud õigusaktidele ja ülikooli tegevuspraktikale.

5. Ametikirjeldus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb pärast selle kooskõlastamist töötajale ja teine säilitatakse personaliosakonnas töötaja töölepingu juures.

6. Ametikirjelduse vorm

6.1. Ametikirjeldus (lisa) koosneb järgmistest alajaotustest:

6.1.1. üldosa;

6.1.2. tööülesanded;

6.1.3. töö tulemuslikkuse näitajad;

6.1.4. õigused;

6.1.5. kohustused.

6.2. Üldosas määratletakse töötaja ametinimetus, ametikoha liik ja palgaaste vastavalt palgaeeskirja lisale “Ametikoha liik ja palgaaste”, struktuuriüksus, töö tegemise asukoht, töö vahetu korraldaja ja alluvate töötajate ametinimetused, asendaja ja asendatava ametinimetused, ametikoha täitmise eeldused, materiaalse vastutuse liik ning töö eesmärk.

6.3. Tööülesannete veerus kirjeldatakse võimalikult täpselt tööülesanded, mida töötaja töölepingu alusel kohustub täitma. Sarnasuse alusel grupeeritakse tööülesanded pealkirjastatud valdkondadesse.

6.4. Töö tulemuslikkuse näitajate veerus kirjeldatakse näitajaid, mis iseloomustavad tööülesannete täitmise oodatavat taset ja töötulemusi.

6.5. Tööülesannete täitmiseks antud õiguste lõigus esitatakse töötaja iseseisvusastet ja otsustusõigust näitavad õigused.

6.6. Kohustuste lõigus esitatakse täiendavad kohustused ja nõuded, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikoha liigist.

7. Struktuuriüksuse juht vastutab struktuuriüksuse töötajate ametikirjelduste koostamise korraldamise ja nende vastavuse eest käesolevale korrale. Personaliosakond tagab ametikirjelduste koostamise metoodilise juhendamise, ametikirjelduste vastavuse õigusaktidele ning ametikirjelduste tööandja eksemplari säilitamise.

 

 

 

Lisa ____ 2001 käskkirjale nr_____

 

Ametikirjeldus Lisa nr ... töölepingule nr …….. …../…../....….

Ametinimetus:

Ametikoha liik ja palgaaste:

Struktuuriüksus:

Töö tegemise asukoht:

Töö vahetu korraldaja:

Alluvad:

Kes asendab:

Keda asendab:

Eeldused:

Materiaalne vastutus:

Töö eesmärk:

Tööülesanded

Töö tulemuslikkuse näitajad

A.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

B.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

C.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

 

 

Õigused:

1.

2.

3.

Kohustused:

1.

2.

3.

Kinnitan, et olen ametikirjeldusega tutvunud ning kohustun seda täitma:

Töötaja nimi Allkiri Kuupäev

Kooskõlastan:

Töö vahetu korraldaja nimi Allkiri Kuupäev

Volitatud tööandja esindaja nimi Allkiri Kuupäev